Populære søgninger

Profil optik lifestyle™
generelle betingelser

1. INFORMATION OM PROFIL OPTIK 

1.1 Synsam Group Denmark A/S er et aktieselskab ejet af Synsam Nordic A/S (CVR-nr. 31058481), der er et datterselskab under det svenske aktieselskab Synsam AB (reg.nr. 556964- 0930), som er registeret i det svenske selskabsregister. 

Synsam Group Denmark A/S (CVR-nr. 31058724) kan kontaktes på: Hovedgaden 451 b, 2640 Hedehusene, Danmark, E-mail: profiloptik@profiloptik.dk, Hjemmeside: www.profiloptik.dk 

Synsam AB (reg.nr. 556964-0930) kan kontaktes på: Sankt Eriksgatan 60, Box 301 53, 112 34 Stockholm, Sverige, E-mail: info@synsam.com, Hjemmeside: www.profiloptik.dk 

2. SERVICEYDELSER 

2.1 Forbrugeren har med Profil Optik LifestyleTM-Aftalen ret til følgende Serviceydelser: 

2.2 Årligt bytte: Forbrugeren har ret til hver 12. måned i Profil Optik LifestyleTM- Aftalens løbetid at tilbagesælge et par Briller til Profil Optik og kræve at få refunderet de resterende Ydelser vedrørende samme par Briller (”Årligt bytte”) efter følgende systematik: 

  • Ved tre (3) par Briller omfattet af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte Årligt bytte en (1) gang hver 12. måned, 
  • Ved seks (6) par Briller omfattet af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte Årligt bytte to (2) gange hver 12. måned, og 
  • Ved ni (9) par Briller omfattet af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte Årligt bytte tre (3) gange hver 12. måned. 

Betingelser for retten til Årligt bytte er: 

  • At Forbrugeren samtidig med tilbagesalget indgår en ny 

Profil Optik LifestyleTM-Aftale med Profil Optik vedrørende det nye par Briller, der byttes til. De øvrige Briller omfattet af denne Profil Optik LifestyleTM-Aftale vil ved udnyttelse af retten til Årligt bytte blive omfattet af den nye Profil Optik LifestyleTM-Aftale, som Profil Optik og Forbrugeren indgår. Der henvises til punkt 8.1 nedenfor. 

  • At Forbrugeren, senest samtidig med udleveringen af det nye par briller, der byttes til, tilbageleverer de oprindelige Briller til Profil Optik, 
  • At de oprindelige Briller efter Profil Optiks vurdering er i en acceptabel stand. Almindeligt slid og ælde af de oprindelige Briller er undtaget, og at 
  • Forbrugeren til enhver tid har mindst tre (3) par Briller omfattet af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, som ikke er fuldt ud tilbagebetalt. 

2.2.1 Såfremt Forbrugeren ikke inden for en 12-måneders periode har udnyttet retten til Årligt bytte, kan Forbrugeren overføre denne ret til den følgende 12-måneders periode. Forbrugeren kan alene overføre ét (1) Årligt bytte således, at Forbrugeren, udover det antal Årligt bytte, som fremgår af punkt 2.2, kan udnytte retten til Årligt bytte yderligere en (1) gang i løbet af den samme 12-måneders periode. 

2.3 120 dages Uheldsgaranti: Brillerne er omfattet af en 120 dages Uheldsgaranti, som løber fra Udleveringsdagen. Uheldsgarantien indebærer, at Profil Optik gratis reparerer beskadigede brillestel og brilleglas, medmindre skaden skyldes almindeligt slid eller Forbrugerens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd. Såfremt reparation ikke er muligt, erstatter Profil Optik med samme brillestel og brilleglas. Findes brillestellet eller brilleglassene ikke mere, erstattes der med et produkt af samme type. Uheldsgarantien gælder ikke, hvis Brillerne er bortkommet, idet der henvises til Profil Optik-Forsikring i henhold til punkt 2.4. Uheldsgarantien løber altid fra Udleveringsdagen for det oprindelige par Briller, uanset om Forbrugeren senere har fået udleveret et nyt par Briller i medfør af Uheldsgarantien, Profil Optik-Forsikringen i henhold til punkt 2.4 eller ombytningsretten i henhold til punkt 2.6. 

2.4 Profil Optik-Forsikring: Brillerne omfattes af en Profil Optik-Forsikring. Der henvises til Generelle Betingelser for Profil Optik-Forsikring, der er udleveret som bilag 1 i forbindelse med indgåelsen af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. 

2.5 Gratis service: Forbrugeren har ret til følgende gratis services: justeringer, efterspænd og ultralydsrensning. 

2.6 90 dages ombytningsret: Forbrugeren kan altid, inden for 90 dage fra Udleveringsdagen, uden merbetaling ombytte Brillerne til et andet par briller inden for samme prisklasse, hvis de Briller, der ønskes ombyttet, efter Profil Optiks vurdering er i en acceptabel stand. Vælger Forbrugeren at ombytte til en dyrere eller billigere brille reguleres Ydelsen imidlertid. Hvert par Briller kan ombyttes én (1) gang. Hvis Forbrugeren inden for 90-dagesperioden vælger at ombytte et par Briller og får udleveret et nyt par, gælder ombytningsretten ikke for det nye par. Ombytningsretten gælder heller ikke for Briller, som Forbrugeren har fået udleveret som erstatning gennem Uheldsgarantien i henhold til punkt 2.3 ovenfor. 

2.7 Årlig synsprøve: Forbrugeren har ret til at få udført én (1) synsprøve pr. 12. måned. 

2.8 Ekstraordinær synsprøve: Forbrugeren har til enhver tid ret til at få udført en ekstraordinær synsprøve, hvis Forbrugeren oplever, at synet forandres. 

2.9 Nye brilleglas ved forandret syn: 

2.9.1 Vurderer Profil Optik, under en årlig eller ekstraordinær synsprøve, at Forbrugeren har behov for at få udskiftet styrken på glassene i Brillerne, er Forbrugeren berettiget til en gratis udskiftning. En forudsætning for en sådan gratis udskiftning er, at udskiftningen sker til brilleglas inden for samme glastype, som de glas der udskiftes, samt at brillestellet er af en sådan type og i en sådan stand, at det med en rimelig indsats er muligt for Profil Optik at udskifte glassene. Udskiftning til brilleglas i en lavere prisklasse sker kun, hvis det er begrundet af synsprøven. 

2.9.2 En udskiftning af brilleglas inden for samme type eller en nødvendig eller valgfri udskiftning til en type i en lavere prisklasse indebærer ikke en forlængelse af Ydelsesperioden eller en ændring af Ydelsen. En nødvendig eller valgfri udskiftning af glas til en type i en højere prisklasse medfører derimod en forhøjelse af Ydelsen. 

3. EJENDOMSRET 

3.1 Ved udlevering af Brillerne får Forbrugeren ejendomsretten til alle dele af Brillerne, herunder eventuelt senere tilføjede dele. Profil Optik har ikke taget ejendomsforbehold i Brillerne. 

3.2 Er der til Profil Optik LifestyleTM-Aftalen tilknyttet en Særskilt Debitor, er ejendomsretten til Brillerne desuagtet Forbrugerens. 

4. YDELSEN 

4.1 Forbrugeren, eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor, betaler for Brillerne bagud for hver måned med en Ydelse, hvis størrelse, løbetid og forfaldstids fremgår af Blanketten. Ydelsen er sammensat af afdrag på hovedstol, omkostninger (herunder renter) og gebyrer. 

4.2 De købte Brillers Kontantpris fremgår af Blanketten. 

4.2.1 Det samlede kreditkøbsbeløb: 

4.2.1.1 Renten er 0 %, hvilket ligeledes fremgår af Blanketten. 

4.2.1.2 ÅOP er beregnet under forudsætning af, at omkostninger forbliver uændrede. 

4.3 Gør Forbrugeren brug af Årligt bytte i henhold til punkt 2.2, kan Ydelsen ændres afhængig af, hvilke briller, der skal omfattes af den nye Profil Optik LifestyleTM-Aftale, som Forbrugeren og Profil Optik indgår. Ydelsen kan dog aldrig blive lavere end den oprindelige Ydelse i tilfælde af, at Forbrugeren gør brug af Årligt bytte i henhold til punkt 2.2. 

4.4 Som en del af Ydelsen betaler Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor, moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan Profil Optik justere Ydelsen i overensstemmelse hermed uden varsel og uden Forbrugerens eller hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors, samtykke. 

4.5 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor, kan, på anmodning og uden omkostninger, bede om en opgørelse over skyldige betalinger og betalingstidspunkter (Amortiseringsplan). 

4.6 Ydelsen kan betales via faktura eller via Betalingsservice, som I begge tilfælde er gebyrfrit. 

Ydelsen kan også betales ved automatisk månedlig betaling via betalingskort, som er gebyrfrit. Der indgås særskilt aftale herom i forbindelse med indgåelse af Profil Optik LifestyleTM- Aftalen. 

4.6.1 Månedlig betaling via betalingskort medfører, at der fra Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors betalingskort den 1. bankdag i hver måned automatisk sker en overførsel til Ekspres Bank af beløb svarende til Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors betaling af Ydelsen, indtil Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har tilbagebetalt det fulde skyldige beløb i henhold til Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. 

4.6.2 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor kan til enhver tid ændre betalingskortoplysninger via Ekspres Banks e-banking service, som Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har adgang til på https://www.expressbank.dk/. 

4.6.3 Betalingskortoplysninger opbevares af Ekspres Bank til brug for automatisk debitering af Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors betalingskort. Om håndtering af personfølsomme oplysninger se nærmere under punkt 12 og 13. 

4.7 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor er ansvarlig for, at der sker rettidig betaling til Profil Optik. 

4.8 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor kan til enhver tid ændre betalingsmetoden ved at kontakte Ekspres Bank på tlf.: 70 20 76 09 eller e-mail kundeservice@expressbankmail.dk. 

4.9 Profil Optik kan uden varsel og uden Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors samtykke til enhver tid ændre betalingsmetoden, såfremt Profil Optik finder dette hensigtsmæssigt. Ændringer vil fremgå af Profil Optiks Hjemmeside. Ændringer af væsentlig betydning for Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor vil blive varslet via e-mail. 

4.10 Betaling af Ydelsen fra Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor anvendes til nedskrivning af Profil Optiks tilgodehavende i følgende rækkefølge: Gebyrer, omkostninger (herunder renter) og afdrag på hovedstol. 

5. FORBRUGERENS ØVRIGE RETTIGHEDER 

5.1 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har ret til, efter anmodning og uden omkostninger, at modtage en kopi af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen og at blive gjort bekendt med de oplysninger, som Profil Optik har indhentet fra databaser om den om den pågældende selv til brug for kreditvurdering af Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor. 

5.2 I tilfælde af forsinkelse med levering af Brillerne, eller såfremt de leverede Briller er mangelfulde, har Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor ret til at tage retsmidler i brug mod Ekspres Bank, såfremt Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor ikke fra Profil Optik har opnået den fyldestgørelse, som Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har krav på ifølge Profil Optik LifestyleTM-Aftalen eller lovgivningen i øvrigt. Forbrugerens eller den Særskilte Debitors ret til fyldestgørelse hos Ekspres Bank er begrænset til størrelsen af de udestående Ydelser i henhold til Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. Rettighederne ifølge dette punkt 5.2 kan udøves af Forbrugeren eller den Særskilte Debitor hver for sig eller i forening. 

6. BETINGELSER FOR INDGÅELSE AF PROFIL OPTIK LIFESTYLETM-AFTALEN 

6.1 Det er en betingelse for indgåelse af Profil Optik LifestyleTM- Aftalen med Profil Optik, at: (1) Profil Optik på baggrund af en kreditvurdering, har fundet Forbrugeren eller i tilfælde af, at der er indgået aftale med Særskilt Debitor, Den Særskilte Debitor kreditværdig til indgåelse af Profil Optik LifestyleTM- Aftalen. 

7. FEJL OG MANGLER VED BRILLERNE 

7.1 Forbrugeren skal straks efter Udleveringsdagen undersøge Brillerne og ved konstatering af fejl eller mangler straks reklamere over for Profil Optik. Er Brillerne behæftet med fejl eller mangler, skal Forbrugeren endvidere hurtigst muligt indlevere Brillerne hos den nærmeste Profil Optik forretning, som derefter vil stå for returnering til producenten samt udbedring eller ombytning for Profil Optiks regning. 

7.2 Ved fejl, bortkomst eller beskadigelse af Brillerne, som ikke skyldes Profil Optiks forhold, er Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af Ydelsen. Udbedring af skader på Brillerne, som skyldes hændelige uheld eller simpel uagtsomhed fra Forbrugerens side, er omfattet af Profil Optik- Forsikringen. Skader som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Forbrugerens side er derimod ikke omfattet af Profil Optik- Forsikringen. Der henvises til bilag 1. 

7.3 For Brillerne gælder købelovens regler. Brillerne vil også efter to (2) år fra Udleveringsdagen være omfattet af Forbrugerens Profil Optik-Forsikring. Der henvises bilag 1. 

8. OPHØR, FØRTIDIG INDFRIELSE OG OPSIGELSE 

8.1 Udnytter Forbrugeren sin ret til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 ovenfor, eller køber Forbrugeren nye Briller, som skal omfattes af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, vil den allerede indgåede Profil Optik LifestyleTM-Aftale automatisk ophøre, og Briller – herunder tilkøbte Briller, og/eller Briller tilføjet via Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 – blive omfattet af en ny Profil Optik LifestyleTM-Aftale, som Profil Optik og Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor indgår. 

8.2 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor kan altid opsige Profil Optik LifestyleTM-Aftalen ved at indfri restbeløbet i henhold til Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har herefter ret til en reduktion af de samlede omkostninger, der består af omkostninger og gebyrer oplyst i Blanketten. 

9. FORBRUGERENS MISLIGHOLDELSE 

9.1 Profil Optik kan opsige Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, og kræve at Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor indfrier hele det skyldige beløb i følge Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, hvis Ydelsen er udeblevet i 30 dage, og det forfaldne beløb udgør: 

  • Mindst en tiendedel af det samlede kreditkøbsbeløb, der skal betales, eller 
  • Hvis der i det forfaldne beløb indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede kreditkøbsbeløb, eller 
  • Hele restbeløbet. 

9.2 Ved forsinkelse med betaling af en Ydelse skal Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor betale morarente. Morarente beregnes efter gældende dansk lovgivning, og udgør i øjeblikket 8,05 %. Morarente beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra tidspunktet, hvor Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor udebliver med rettidig betaling inkl. eventuelle i forvejen påløbne morarenter. 

9.3 I tilfælde af betalingsmisligholdelse er Profil Optik ikke forpligtet til at levere Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Herudover er Profil Optik berettiget til at indberette Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor til kreditoplysningsbureauer og/ eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. 

9.4 Forbrugerens, og hvis aktuelt værgens/ selvskyldnerkautionistens/den Særskilte Debitors, tilbagekaldelse af samtykker til udveksling af personoplysninger er at betragte som væsentlig misligholdelse af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. Profil Optik er i dette tilfælde berettiget til at ophæve aftalen straks. 

10. IKRAFTTRÆDEN 

10.1 Profil Optik LifestyleTM-Aftalen træder i kraft ved Forbrugerens og dennes eventuelle værges og/eller selvskyldnerkautionists eller den Særskilte Debitors samt Profil Optiks underskrift af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen under forudsætning af, at betingelserne under punkt 6.1 er opfyldt. Profil Optik LifestyleTM-Aftalen skal underskrives med Scrive.

11. FORTRYDELSESRET 

11.1 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har ret til at fortryde Profil Optik LifestyleTM-Aftalen uden begrundelse inden for 14 kalenderdage fra Profil Optik LifestyleTM-Aftalens ikrafttræden. Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor er alene berettiget til at fortryde kreditaftalen, men ikke købet af Brillerne. 

11.2 Vil Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor gøre brug af sin fortrydelsesret, skal Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor meddele Profil Optik dette. Meddelelsen kan gives ved fysisk fremmøde hos Profil Optik eller pr. e-mail til Profil Optik på: lifestyle@profiloptik.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelse om fortrydelse er afsendt til Profil Optik, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

11.3 Udnytter Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor sin fortrydelsesret, forfalder den samlede Kontantpris for Brillerne straks til betaling. Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors betaling af den samlede Kontantpris skal ske ved fysisk fremmøde hos Profil Optik og uden unødig forsinkelse, dog senest 30 kalenderdage efter Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors meddelelse til Profil Optik om udøvelse af fortrydelsesretten i henhold til punkt 11.2 ovenfor. 

11.4 Såfremt Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor udnytter sin fortrydelsesret, og rettidigt betaler den samlede Kontantpris i henhold til punkt 11.3 ovenfor, har Forbrugeren fortsat adgang til Serviceydelserne i henhold til punkt 2 ovenfor i 36 måneder fra Udleveringsdagen for det enkelte par Briller. 

11.5 Alle indbetalinger modtaget af Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor modregnes i den forfaldne samlede kontantpris. 

12. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND 

12.1 Ved Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors underskrift i henhold til punkt 10.1 af Blanketten og Samtykkeerklæringen samtykker Forbrugeren, eller hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor til, at Profil Optik overdrager sine rettigheder på Ydelsen i Profil Optik LifestyleTM-Aftalen til Ekspres Bank og de relaterede personoplysninger i henhold til punkt 13 til Synsam Group AB, Synsam Group One AB og Ekspres Bank. 

13. PERSONDATAPOLITIK OG OVERDRAGELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

13.1 Profil Optik er dataansvarlig for de personoplysninger, som Profil Optik indsamler og behandler om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor i relation til Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. Ekspres Bank er endvidere dataansvarlig for de personoplysninger, som Ekspres Bank indsamler og behandler om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor efter overdragelse af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen i henhold til punkt 12.1 ovenfor. 

13.2 Profil Optik indsamler og behandler de personoplysninger om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor som er nødvendige for indgåelsen af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen og administration af kundeforholdet med Forbrugeren. De typer af personoplysninger, der indsamles, omfatter blandt andet navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, e-mailadresse, kontooplysninger, betalingskortoplysninger samt oplysninger om indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold med det formål at tilbyde finansielle ydelser inden for briller. 

13.3 Ved Forbrugerens udtrykkelige samtykke på Blanketten, er Profil Optik berettiget til at indsamle og behandle helbredsoplysninger relateret til Forbrugerens syn, herunder oplysninger, der måtte konstateres i forbindelse med synstests, til brug for Profil Optiks bedømmelse og rådgivning af den bedste synsløsning for Forbrugeren. Ved forbrugerens udtrykkelige samtykke, er Profil Optik berettiget til at markedsføre materiale specifikt målrettet Forbrugeren på baggrund af oplysninger om Forbrugerens syn. Forbrugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling og opbevaring af helbredsoplysninger. 

13.4 Ud over de oplysninger, som Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor selv oplyser, indhenter Profil Optik oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. 

13.5 Det er frivilligt, om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor ønsker at afgive sine personoplysninger til Profil Optik, men såfremt Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor afviser at afgive personoplysningerne, er Profil Optik berettiget til at afvise at indgå Profil Optik LifestyleTM-Aftalen med Forbrugeren eller den Særskilte Debitor. 

13.6 Indsamling af Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors personoplysninger vil finde sted i ét eller flere af følgende tilfælde: Ved indgåelse af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, ved kommunikation med Profil Optik eller ved indgåelse af en ny Profil Optik LifestyleTM- Aftale i forbindelse med Årligt bytte af Briller eller ved tilkøb af nye Briller. 

13.7 Indsamling og behandlingen af personoplysninger sker til følgende formål: Kundebetjening, kreditvurdering, kundeadministration, risikostyring, forbedring og udvikling af produkter og services samt udarbejdelse af analyser og statistik. 

13.8 Grundlaget for behandling af Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors personoplysninger er primært opfyldelse af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen. Herudover behandles personoplysninger på grundlag af Profil Optiks legitime interesse i at udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af kundesegmenter, produkter og services. 

13.9 Profil Optik vil alene anvende Forbrugerens personoplysninger til markedsføringsformål, herunder fremsendelse af markedsføringsmateriale, såfremt Forbrugeren forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke i henhold til punkt 14, medmindre lovgivningen giver Profil Optik mulighed for, at Forbrugeren kan kontaktes uden forudgående samtykke. 

13.10 Alle oplysninger, som Profil Optik modtager om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor vil blive behandlet fortroligt og opbevares i fem (5) år fra sidste transaktion i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

13.11 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor kan til enhver tid få en udskrift af de hos Profil Optik registrerede personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser. Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors personoplysninger. Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har derudover ret til at få korrigeret personoplysninger, der er blevet forældede eller ændrede siden indsamlingen. Profil Optik vil på Forbrugerens eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitors anmodning slette eller blokere personoplysninger eller begrænse behandlingen heraf, medmindre Profil Optik er berettiget til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag. 

13.12 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Profil Optik har registreret om denne i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede Profil Optik om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

13.13 Videregivelse af personoplysninger 

13.13.1 Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt for Profil Optik at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv. 

13.14 Hvis Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor ønsker at få adgang til de personoplysninger, som Profil Optik og Ekspres Bank behandler om Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor, eller udnytte sine rettigheder i øvrigt, eller har spørgsmål til behandlingen i øvrigt, kan Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor rette henvendelse til Profil Optik på e-mailadressen lifestyle@profiloptik.dk og til Ekspres Bank på e-mailadressen kundeservice@expressbankmail.dk. 

13.15 Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor kan klage over Profil Optiks behandling af persondataoplysninger om Forbrugeren til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

14. MARKEDSFØRING 

14.1 Forbrugeren modtager kun markedsføringsmateriale fra Profil Optik pr. e-mail, såfremt Forbrugeren ar afkrydset feltet på Blanketten om accept hertil. 

14.2 Forbrugeren kan til enhver tid frabede sig at modtage markedsføringsmateriale fra Profil Optik ved meddelelse herom ved fysisk fremmøde hos Profil Optik eller pr. e-mail til Profil Optik på: profiloptik@profiloptik.dk. 

15. VÆRGENS SAMTYKKE OG HÆFTELSE 

15.1 Såfremt Forbrugeren er under 18 år, kræves det, at Forbrugerens værge ved underskrift på Blanketten giver sit samtykke til, at Forbrugeren må indgå Profil Optik LifestyleTM- Aftalen. 

15.2 Forbrugerens værge accepterer ved sin underskrift af Blanketten at hæfte solidarisk med Forbrugeren for Forbrugerens forpligtelser i henhold til Profil Optik LifestyleTM- Aftalen. 

16. KLAGEADGANG 

16.1 Forbrugeren har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Profil Optik. Kontaktoplysninger fremgår af punkt 1. 

16.2 Forbrugeren har også mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, som behandler klager over forbrugerkøb. Se mere på www.forbrug.dk. 

16.3 Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, fører tilsyn med Profil Optiks virksomhed, som hovedsagligt består i at sælge briller med dertil hørende accessorisk virksomhed. Forbrugeren kan også klage til Forbrugerombudsmanden, som behandler klager over god markedsføringsskik. Se mere på www.forbrugerombudsmanden.dk. 

17. DEFINITIONER 

AMORTISERINGSPLAN Ved ”Amortiseringsplan” forstås en opgørelse over skyldige beløb, tidspunkter og betingelser for betaling. Amortiseringsplanen indeholder også en specificering af den enkelte tilbagebetalingsydelse, som viser ydelsen i form af størrelsen af afdrag på hovedstol, omkostninger og gebyrer. 

BLANKET Ved ”Blanket” og ”Blanketten” forstås den blanket, hvor de individuelle betingelser for Profil Optik LifestyleTM- Aftalen fremgår, og som er underskrevet af Forbrugeren og, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor 

BRILLER Ved ”Briller” og ”Brillerne” forstås briller af enhver art, som Forbrugeren har købt ved indgåelse af Profil Optik LifestyleTM- Aftalen med Profil Optik, og som er specificeret på Blanketten. 

SÆRSKILT(E) DEBITOR Ved ”Særskilt Debitor” og den ”Særskilte Debitor” forstås en anden person end Forbrugeren, som har påtaget sig at hæfte alene for betaling af Ydelsen, og som sammen med Forbrugeren har underskrevet og indgået Profil Optik LifestyleTM-Aftalen med Profil Optik. 

EKSPRES BANK Ved ”Ekspres Bank” forstås selskabet Ekspres Bank A/S, CVR- nr. 16917931, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup. Ekspres Bank kan kontaktes på: kundeservice@expressbankmail.dk. 

FORBRUGEREN Ved ”Forbrugeren” forstås den forbruger, der har underskrevet og indgået Profil Optik LifestyleTM-Aftalen med Profil Optik, som erhverver Briller. 

KONTANTPRIS Ved ”Kontantpris” forstås kontantprisen for Brillerne under Profil Optik LifestyleTM-Aftalen med inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Kontantprisen fremgår også af Blanketten. 

KREDITKØB Ved ”Kreditkøb” forstås den kredittype, som gælder for Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, og som indebærer at Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor på kredit køber Briller med inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor af Profil Optik. 

PROFIL OPTIK Ved ”Profil Optik” forstås Synsam Group Denmark A/S, CVR-nr. 31058724, Hovedgaden 451 b, 2640 Hedehusene. 

PROFIL OPTIK LIFESTYLETM-AFTALEN Ved ”Profil Optik LifestyleTM-Aftalen” forstås den aftale, som er indgået mellem Forbrugeren og, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor og Profil Optik vedrørende køb af Briller på kredit samt inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Aftalen består af Profil Optik LifestyleTM-Aftale - Blanket, Profil Optik LifestyleTM – Generelle Betingelser, Samtykkeerklæringen og den til enhver tid senest underskrevne Udleveringsblanket. 

PROFIL OPTIK LIFESTYLETM – GENERELLE BETINGELSER Ved ”Profil Optik LifestyleTM – Generelle Betingelser” forstås disse generelle betingelser. 

SAMTYKKEERKLÆRINGEN Ved ”Samtykkeerklæringen” forstås den erklæring, som Forbrugeren og hvis relevant værgen/selvskyldnerkautionisten/ den Særskilte Debitor underskriver i forbindelse med indgåelse af Profil Optik LifestyleTM-Aftalen, hvor Forbrugeren og hvis relevant værgen/selvskyldnerkautionisten/den Særskilte Debitor samtykker til udveksling af personoplysninger. 

SERVICEYDELSER Ved ”Serviceydelser” og ”Serviceydelserne” forstås de ydelser, som Forbrugeren har ret til i henhold til Profil Optik LifestyleTM- Aftalen, og som er beskrevet ovenfor i punkt 2. 

UDLEVERINGSBLANKET Ved ”Udleveringsblanket” og ”Udleveringsblanketten” forstås den blanket, der underskrives af Forbrugeren og Profil Optik som bekræftelse på udlevering af Briller, herunder udlevering, der finder sted som følge af udnyttelse af den 90 dages ombytningsret i henhold til punkt 2.6, udnyttelse af retten til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2, udskiftning af glas i henhold til punkt 2.9 eller erstatning under Uheldsgarantien i henhold til punkt 2.3. 

UDLEVERINGSDAGEN Ved ”Udleveringsdagen” forstås den dag Briller afhentes af Forbrugeren, dog senest 30 dage efter Profil Optik LifestyleTM- Aftalens ikrafttræden. Ved udnyttelse af retten til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 eller ved tilkøb af nye briller anses ”Udleveringsdagen” for den dag, hvor Forbrugeren afhenter de nye Årligt byttede eller tilkøbte Briller. ”Udleveringsdagen” vil dog senest være 30 dage efter ikrafttræden af den nye Profil Optik LifestyleTM-Aftale i tilfælde af Årligt bytte eller tilkøb. 

UHELDSGARANTI Ved ”Uheldsgaranti” forstås den garanti, som Profil Optik i en periode på 120 dage fra Udleveringsdagen for det oprindelige par Briller stiller overfor Forbrugeren og som indebærer, at Profil Optik gratis reparerer eller erstatter beskadigede brillestel og brilleglas henhold til det i punkt 2.3 ovenfor beskrevne. 

YDELSEN Ved ”Ydelsen” forstås den samlede månedlige betaling, som Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor, skal betale til Profil Optik, og som er defineret i punkt 4 ovenfor. 

YDELSESPERIODEN Ved ”Ydelsesperioden” forstås den periode, hvori Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor er forpligtet til at betale en månedlig Ydelse til Profil Optik. 

ÅOP Ved ”ÅOP” forstås de årlige omkostninger i procent, som er forbundet med Profil Optik LifestyleTM-Aftalen for Forbrugeren eller, hvor der er indgået aftale med Særskilt Debitor, den Særskilte Debitor.