• Profil optik lifestyle
  Generelle betingelser


Gældende for aftaler indgået efter den 1. februar 2020

1.  INFORMATION OM PROFIL OPTIK

1.1 Synsam Group Denmark A/S er et aktieselskab ejet af Synsam Nordic A/S (CVR-nr. 31058481), der er et datterselskab under det svenske aktieselskab Synsam AB (reg.nr. 556964-0930), som er registeret i det svenske selskabsregister.

Synsam Group Denmark A/S (CVR-nr. 31058724) kan kontaktes på: Hovedgaden 451 b, 2640 Hedehusene, Danmark

E-mail: profiloptik@profiloptik.dk

Hjemmeside: www.profiloptik.dk

Synsam AB (reg.nr. 556964-0930) kan kontaktes på:

Sankt Eriksgatan 60, Box 301 53, 112 34 Stockholm, Sverige

E-mail: info@synsam.com

Hjemmeside: www.profiloptik.dk

2.  SERVICEYDELSER

2.1 Forbrugeren har med Profil Optik Lifestyle™-Aftalen ret til følgende Serviceydelser:

2.2 Årligt bytte:

Forbrugeren har ret til hver 12. måned i Profil Optik Lifestyle™-Aftalens løbetid at tilbagesælge et par Briller til Profil Optik og kræve at få refunderet de resterende Ydelser vedrørende samme par Briller (”Årligt bytte”) efter følgende systematik:

 • Ved tre (3) par Briller omfattet af Profil  Optik Lifestyle™-Aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte Årligt bytte en (1) gang hver 12. måned,
 • Ved seks (6) par Briller omfattet af Profil  Optik Lifestyle™-Aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte årligt bytte to (2) gange hver 12. måned, og
 • Ved ni (9) par Briller omfattet af Profil  Optik Lifestyle™-aftalen har Forbrugeren ret til at udnytte Årligt bytte tre(3) gange hver 12. måned.

2.3 Udnytter Forbrugeren sin ret til Årligt bytte, indgår Forbrugeren en ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale med Profil Optik, som løber i 36 måneder for så vidt angår de nye Briller. Briller omfattet af ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale omfatter både brillestel og brilleglas.

Retten til Årligt bytte kan kun udnyttes af Forbrugeren, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • At Forbrugeren samtidig med tilbagesalget indgår en ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale med Profil Optik vedrørende det nye par Briller, der byttes til. De øvrige briller omfattet af denne Profil Optik Lifestyle™-Aftale vil ved udnyttelse af retten til Årligt bytte blive omfattet af den nye Profil Optik Lifestyle™-Aftale, som Profil Optik og Forbrugeren indgår. Der henvises til punkt 8.1 nedenfor.
 • At Forbrugeren kan kreditgodkendes på ny i henhold til punkt 6.2 nedenfor i forbindelse med indgåelse af en ny Profil  Optik Lifestyle™-Aftale.
 • At Forbrugeren, senest samtidig med udleveringen af Briller, der byttes til, tilbageleverer de oprindelige Briller til Profil Optik,
 • At de oprindelige Briller efter Profil  Optiks vurdering er i en acceptabel stand. Almindeligt slid og ælde af de oprindelige Briller er undtaget, og at
 • Forbrugeren til enhver tid har mindst tre (3) par briller omfattet af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, som ikke er fuldt ud tilbagebetalt.

2.3.1 Såfremt Forbrugeren ikke inden for en 12-måneders periode har udnyttet retten til Årligt bytte, kan Forbrugeren overføre denne ret til den følgende 12-måneders periode. Forbrugeren kan alene overføre ét (1) Årligt bytte således, at Forbrugeren, udover det antal Årligt bytte, som fremgår af punkt 2.2, kan udnytte retten til Årligt bytte yderligere en (1) gang i løbet af den samme 12-måneders periode.

2.4 Tilkøb af Briller:

Forbrugeren kan til enhver tid, så længe minimum et par (1) Briller ikke er fuldt ud tilbagebetalt, vælge at tilkøbe ekstra Briller til sin Profil Optik Lifestyle™-Aftale.

Betingelser for retten til Tilkøb af Briller er:

 • At Forbrugeren samtidig indgår en ny Profil  Optik Lifestyle™-Aftale med Profil  Optik vedrørende nye Briller. De øvrige Briller omfattet af denne Profil  Optik Lifestyle™-Aftale vil ved udnyttelse af Tilkøb af Briller blive omfattet af den nye Profil  Optik Lifestyle™-Aftale, som Profil  Optik og Forbrugeren indgår. Der henvises til punkt 8.1 nedenfor.
 • At Forbrugeren kan kreditgodkendes på ny i henhold til punkt 6.2 nedenfor i forbindelse med indgåelse af en ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale.

2.5 120 dages Uheldsgaranti:

Brillerne er omfattet af en 120 dages Uheldsgaranti, som løber fra Udleveringsdagen. Uheldsgarantien indebærer, at Profil Optik gratis reparerer beskadigede brillestel og brilleglas, medmindre skaden skyldes almindeligt slid eller Forbrugerens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd. Såfremt reparation ikke er muligt, erstatter Profil Optik med samme brillestel og brilleglas. Findes brillestellet eller brilleglassene ikke mere, erstattes der med et produkt af samme type. Uheldsgarantien gælder ikke, hvis Brillerne er bortkommet, idet der henvises til Profil Optik-Forsikring i henhold til punkt 2.6. Uheldsgarantien løber altid fra Udleveringsdagen for det oprindelige par Briller, uanset om Forbrugeren senere har fået udleveret et nyt par Briller i medfør af Uheldsgarantien, Profil Optik-Forsikringen i henhold til punkt 2.6 eller ombytningsretten i henhold til punkt 2.8.

2.6 Profil  Optik-Forsikring:

Brillerne omfattes af en Profil  Optik-Forsikring. Der henvises til fuldstændige vilkårer for Profil Optik-Forsikring, der er udleveret i forbindelse med indgåelsen af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

2.7 Gratis service:

Forbrugeren har ret til følgende gratis services: justeringer, efterspænd og ultralydsrensning.

2.8 90 dages ombytningsret:

Forbrugeren kan altid, inden for 90 dage fra Udleveringsdagen, uden merbetaling ombytte Brillerne til et andet par briller inden for samme prisklasse, hvis de Briller, der ønskes ombyttet, efter Profil Optiks vurdering er i en acceptabel stand. Vælger Forbrugeren at ombytte til en dyrere eller billigere brille reguleres Ydelsen imidlertid. Hvert par Briller kan ombyttes én (1) gang. Hvis Forbrugeren inden for 90-dagesperioden vælger at ombytte et par Briller og får udleveret et nyt par, gælder ombytningsretten ikke for det nye par. Ombytningsretten gælder heller ikke for Briller, som Forbrugeren har fået udleveret som erstatning gennem Uheldsgarantien i henhold til punkt 2.5 ovenfor.

2.9 Årlig synsprøve:

Forbrugeren har ret til at få udført én (1) synsprøve pr. 12. måned.

2.10 Ekstraordinær synsprøve:

Forbrugeren har til enhver tid ret til at få udført en ekstraordinær synsprøve, hvis Forbrugeren oplever, at synet forandres.

2.11 Nye brilleglas ved forandret syn:

2.11.1 Vurderer Profil Optik, under en årlig eller ekstraordinær synsprøve, at Forbrugeren har behov for at få udskiftet styrken på glassene i Brillerne, er Forbrugeren berettiget til en gratis udskiftning. En forudsætning for en sådan gratis udskiftning er, at udskiftningen sker til brilleglas inden for samme glastype, som de glas der udskiftes, samt at brillestellet er af en sådan type og i en sådan stand, at det med en rimelig indsats er muligt for Profil Optik at udskifte glassene. Udskiftning til brilleglas i en lavere prisklasse sker kun, hvis det er begrundet af synsprøven.

2.11.2 En udskiftning af brilleglas inden for samme type eller en nødvendig eller valgfri udskiftning til en type i en lavere prisklasse indebærer ikke en forlængelse af Ydelsesperioden eller en ændring af Ydelsen. En nødvendig eller valgfri udskiftning af glas til en type i en højere prisklasse medfører derimod en forhøjelse af Ydelsen.

Udskiftning af brilleglas gælder alene for Briller omfattet af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

3.  EJENDOMSRET

3.1 Ved udlevering af Brillerne får Forbrugeren ejendomsretten til alle dele af Brillerne, herunder eventuelt senere tilføjede dele. Profil Optik har ikke taget ejendomsforbehold i Brillerne.

4.  YDELSEN

4.1 Forbrugeren betaler for Brillerne bagud for hver måned med en Ydelse, hvis størrelse, løbetid og forfaldstids fremgår af Blanketten. Ydelsen er sammensat af afdrag på hovedstol, omkostninger (herunder renter) og gebyrer.

4.2 De købte Brillers Kontantpris fremgår af Blanketten.

4.2.1 Det samlede kreditkøbsbeløb:

4.2.1.1 Renten er 0 %, hvilket ligeledes fremgår af Blanketten.

4.2.1.2 ÅOP er beregnet under forudsætning af, at omkostninger forbliver uændrede.

4.3 Gør Forbrugeren brug af Årligt bytte i henhold til punkt 2.2, kan Ydelsen ændres afhængig af, hvilke briller, der skal omfattes af den nye Profil Optik Lifestyle™-Aftale, som Forbrugeren og Profil Optik indgår. Ydelsen kan dog aldrig blive lavere end den oprindelige Ydelse i tilfælde af, at Forbrugeren gør brug af Årligt bytte i henhold til punkt 2.2.

4.4 Som en del af Ydelsen betaler Forbrugeren moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan Profil Optik justere Ydelsen i overensstemmelse hermed uden varsel og uden Forbrugerens samtykke.

4.5 Forbrugeren kan, på anmodning og uden omkostninger, bede om en opgørelse over skyldige betalinger og betalingstidspunkter (Amortiseringsplan).

4.6 Ydelsen kan betales via faktura eller via Betalingsservice, som I begge tilfælde er gebyrfrit.

Ydelsen kan også betales ved automatisk månedlig betaling via betalingskort, som er gebyrfrit. Der indgås særskilt aftale herom i forbindelse med indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

4.6.1 Månedlig betaling via betalingskort medfører, at der fra Forbrugerens betalingskort den 1. bankdag i hver måned automatisk sker en overførsel til PayEx af beløb svarende til Forbrugerens betaling af Ydelsen, indtil Forbrugeren har tilbagebetalt det fulde skyldige beløb i henhold til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

4.6.2 Det er Forbrugerens ansvar, at Profil Optik til enhver tid har fået oplyst og registreret et gyldigt betalingskort.

4.6.3 Forbrugeren kan til enhver tid ændre betalingskortoplysninger ved fysisk fremmøde i en Profil Optik butik.

4.6.4 Betalingskortoplysninger opbevares af PayEx til brug for automatisk debitering af Forbrugerens betalingskort. Om håndtering af personfølsomme oplysninger se nærmere under punkt 12 og 13.

4.7 Forbrugeren er ansvarlig for, at der sker rettidig betaling til Profil Optik.

4.8 Forbrugeren kan til enhver tid ændre betalingsmetoden ved fysisk fremmøde i en Profil Optik butik.

4.9 Profil Optik kan uden varsel og uden Forbrugerens samtykke til enhver tid ændre betalingsmetoden, såfremt Profil Optik finder dette hensigtsmæssigt. Ændringer vil fremgå af Profil Optiks Hjemmeside. Ændringer af væsentlig betydning for Forbrugeren vil blive varslet via e-mail.

4.10 Betaling af Ydelsen fra Forbrugeren anvendes til nedskrivning af Profil Optiks tilgodehavende i følgende rækkefølge: Gebyrer, omkostninger (herunder renter) og afdrag på hovedstol.

5.  FORBRUGERENS ØVRIGE RETTIGHEDER

5.1 Forbrugeren har ret til, efter anmodning og uden omkostninger, at modtage en kopi af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen og at blive gjort bekendt med de oplysninger, som Profil Optik har indhentet fra databaser til brug for kreditvurdering af Forbrugeren.

5.2 I tilfælde af forsinkelse med levering af Brillerne, eller såfremt de leverede Briller er mangelfulde, har Forbrugeren ret til at tage retsmidler i brug mod PayEx, såfremt Forbrugeren ikke fra Profil Optik har opnået den fyldestgørelse, som Forbrugeren har krav på ifølge Profil Optik Lifestyle™-Aftalen eller lovgivningen i øvrigt. Forbrugerens ret til fyldestgørelse hos PayEx er begrænset til størrelsen af de udestående Ydelser i henhold til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

6.  BETINGELSER FOR INDGÅELSE AF PROFIL OPTIK LIFESTYLE™-AFTALEN

6.1 Det er en betingelse for indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik, at Profil Optik på baggrund af en kreditvurdering, har fundet Forbrugeren kreditværdig til indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

6. 2 Det er en betingelse for Forbrugerens udnyttelse af retten til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2, Tilkøb af Briller i henhold til punkt 2.4 og nødvendig eller valgfri udskiftning af glas

til en type i en højere prisklasse i henhold til punkt 2.11.2, at Forbrugeren er fundet kreditværdig på baggrund af en fornyet kreditvurdering.

7.  FEJL OG MANGLER VED BRILLERNE

7.1 Forbrugeren skal straks efter Udleveringsdagen undersøge Brillerne og ved konstatering af fejl eller mangler straks reklamere over for Profil Optik. Er Brillerne behæftet med fejl eller mangler, skal Forbrugeren endvidere hurtigst muligt indlevere Brillerne hos den nærmeste Profil Optik forretning, som derefter vil stå for returnering til producenten samt udbedring eller ombytning for Profil Optiks regning.

7.2 Ved fejl, bortkomst eller beskadigelse af Brillerne, som ikke skyldes Profil Optiks forhold, er Forbrugeren ikke berettiget til at udeblive med betaling af Ydelsen. Udbedring af skader på Brillerne, som skyldes hændelige uheld eller simpel uagtsomhed fra Forbrugerens side, er omfattet af Profil Optik-Forsikringen. Skader som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Forbrugerens side er derimod ikke omfattet af Profil Optik-Forsikringen. Der henvises til bilag 1.

7.3 For Brillerne gælder købelovens regler. Brillerne vil også efter to (2) år fra Udleveringsdagen være omfattet af Forbrugerens Profil Optik-Forsikring.

8.  OPHØR, FØRTIDIG INDFRIELSE OG     OPSIGELSE

8.1 Udnytter Forbrugeren sin ret til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 ovenfor, eller Tilkøber Forbrugeren nye Briller i henhold til punkt 2.4 ovenfor, som skal omfattes af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, vil den allerede indgåede Profil Optik Lifestyle™-Aftale automatisk ophøre, og Briller – herunder Tilkøbte Briller, og/eller Briller tilføjet via Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 – blive omfattet af en ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale, som Profil Optik og Forbrugeren indgår.

8.2 Forbrugeren kan altid opsige Profil Optik Lifestyle™-Aftalen ved at indfri restbeløbet i henhold til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. Forbrugeren har herefter ret til en reduktion af de samlede omkostninger, der består af omkostninger og gebyrer oplyst i Blanketten.

9.  FORBRUGERENS MISLIGHOLDELSE

9.1 Profil Optik kan opsige Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, og kræve at Forbrugeren indfrier hele det skyldige beløb i følge Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, hvis Forbrugeren er udeblevet med en rettidig betaling i 30 dage, og det forfaldne beløb udgør:

 • Mindst en tiendedel af det samlede kreditkøbsbeløb, der skal betales, eller
 • Hvis der i det forfaldne beløb indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede kreditkøbsbeløb, eller
 • Hele restbeløbet.

9.2 Ved forsinkelse med betaling af en Ydelse skal Forbrugeren betale morarente. Morarente beregnes efter gældende dansk lovgivning, og udgør i øjeblikket 8,05 %. Morarente beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra tidspunktet, hvor Forbrugeren udebliver med rettidig betaling inkl. eventuelle i forvejen påløbne morarenter.

  9.3 I tilfælde af betalingsmisligholdelse er Profil Optik ikke forpligtet til at levere Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Herudover er Profil Optik berettiget til at indberette Forbrugeren til kreditoplysningsbureauer og/ eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

  9.4 Forbrugerens, og hvis aktuelt værgens/ selvskyldnerkautionistens, tilbagekaldelse af samtykker til udveksling af personoplysninger er at betragte som væsentlig misligholdelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. Profil Optik er i dette tilfælde berettiget til at ophæve aftalen straks.

  10.  IKRAFTTRÆDEN

  10.1 Profil Optik Lifestyle™-Aftalen træder i kraft ved Forbrugerens og dennes eventuelle værges og/eller selvskyldnerkautionists samt Profil Optiks underskrift af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen under forudsætning af, at betingelserne under punkt 6 er opfyldt. Profil Optik Lifestyle™-Aftalen skal underskrives med Scrive.

  11.  FORTRYDELSESRET

  11.1 Forbrugeren har ret til at fortryde Profil Optik Lifestyle™-Aftalen uden begrundelse inden for 14 kalenderdage fra Profil Optik Lifestyle™-Aftalens ikrafttræden. Forbrugeren er alene berettiget til at fortryde kreditaftalen, men ikke købet af Brillerne.

  11.2 Vil Forbrugeren gøre brug af sin fortrydelsesret, skal Forbrugeren meddele Profil Optik dette. Meddelelsen kan gives ved fysisk fremmøde hos Profil Optik eller pr. e-mail til Profil Optik på: profiloptik@profiloptik.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelse om fortrydelse er afsendt til Profil Optik, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  11.3 Udnytter Forbrugeren sin fortrydelsesret, forfalder den samlede Kontantpris for Brillerne straks til betaling. Forbrugerens betaling af den samlede Kontantpris skal ske ved fysisk fremmøde hos Profil Optik og uden unødig forsinkelse, dog senest 30 kalenderdage efter Forbrugerens meddelelse til Profil Optik om udøvelse af fortrydelsesretten i henhold til punkt 11.2 ovenfor.

  11.4 Såfremt Forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, og rettidigt betaler den samlede Kontantpris i henhold til punkt 11.3 ovenfor, har Forbrugeren fortsat adgang til Serviceydelserne i henhold til punkt 2 ovenfor i 36 måneder fra Udleveringsdagen for det enkelte par Briller.

  11.5 Alle indbetalinger modtaget af Forbrugeren modregnes i den forfaldne samlede kontantpris.

  12.  OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

  12.1 Ved Forbrugerens underskrift i henhold til punkt 10.1 af Blanketten og Samtykkeerklæringen overdrager Profil Optik sine rettigheder på Ydelsen i Profil Optik Lifestyle™-Aftalen til PayEx og de relaterede personoplysninger i henhold til punkt 13 til Synsam Group AB, Synsam Group One AB og PayEx.

  13.  PERSONDATAPOLITIK OG OVERDRAGELSE      AF PERSONOPLYSNINGER

  13.1 Profil Optik er dataansvarlig for de personoplysninger, som Profil Optik indsamler og behandler om Forbrugeren i relation til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. PayEx er endvidere dataansvarlig for de personoplysninger, som PayEx indsamler og behandler om Forbrugeren efter overdragelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen i henhold til punkt 1.1 ovenfor.

  13.2 Profil Optik indsamler og behandler de personoplysninger om Forbrugeren, som er nødvendige for indgåelsen af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen og administration af kundeforholdet med Forbrugeren. De typer af personoplysninger, der indsamles, omfatter blandt andet navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, e-mailadresse, kontooplysninger, betalingskortoplysninger samt oplysninger om indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold med det formål at tilbyde finansielle ydelser inden for briller.

  13.3 Ved Forbrugerens udtrykkelige samtykke på Blanketten, er Profil Optik berettiget til at indsamle og behandle helbredsoplysninger relateret til Forbrugerens syn, herunder oplysninger, der måtte konstateres i forbindelse med synstests, til brug for Profil Optiks bedømmelse og rådgivning af

  den bedste synsløsning for Forbrugeren. Ved forbrugerens udtrykkelige samtykke, er Profil Optik berettiget til at markedsføre materiale specifikt målrettet Forbrugeren på baggrund af oplysninger om Forbrugerens syn. Forbrugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling og opbevaring af helbredsoplysninger.

  13.4 Ud over de oplysninger, som Forbrugeren selv oplyser, indhenter Profil Optik oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.

  13.5 Det er frivilligt, om Forbrugeren ønsker at afgive sine personoplysninger til Profil Optik, men såfremt Forbrugeren afviser at afgive personoplysningerne, er Profil Optik berettiget til at afvise at indgå Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Forbrugeren.

  13.6 Indsamling af Forbrugerens personoplysninger vil finde sted i ét eller flere af følgende tilfælde: Ved indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, ved kommunikation med Profil Optik eller ved indgåelse af en ny Profil Optik Lifestyle™-Aftale i forbindelse med Årligt bytte af Briller eller ved tilkøb af nye Briller.

  13.7 Indsamling og behandlingen af personoplysninger sker til følgende formål: Kundebetjening, kreditvurdering, kundeadministration, risikostyring, forbedring og udvikling af produkter og services samt udarbejdelse af analyser og statistik.

  13.8 Grundlaget for behandling af Forbrugerens personoplysninger er primært opfyldelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. Herudover behandles personoplysninger på grundlag af Profil Optiks legitime interesse i at udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af kundesegmenter, produkter og services.

  13.9 Profil Optik vil alene anvende Forbrugerens personoplysninger til markedsføringsformål, herunder fremsendelse af markedsføringsmateriale, såfremt Forbrugeren forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke i henhold til punkt 14, medmindre lovgivningen giver Profil Optik mulighed for, at Forbrugeren kan kontaktes uden forudgående samtykke.

  13.10 Alle oplysninger, som Profil Optik modtager om Forbrugeren, vil blive behandlet fortroligt og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  13.11 Forbrugeren kan til enhver tid få en udskrift af de hos Profil Optik registrerede personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser. Forbrugeren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af Forbrugerens personoplysninger. Forbrugeren har derudover ret til at få korrigeret personoplysninger, der er blevet forældede eller ændrede siden indsamlingen. Profil Optik vil på Forbrugerens anmodning slette eller blokere personoplysninger eller begrænse behandlingen heraf, medmindre Profil Optik er berettiget til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

  13.12 Forbrugeren har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Profil Optik har registreret om denne i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede Profil Optik om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

  13.13 Videregivelse af personoplysninger:

  13.13.1 Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt for Profil Optik at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv.

  13.14 Hvis Forbrugeren ønsker at få adgang til de personoplysninger, som Profil Optik og PayEx behandler om Forbrugeren, eller udnytte sine rettigheder i øvrigt, eller har spørgsmål til behandlingen i øvrigt, kan Forbrugeren rette henvendelse til Profil Optik på e-mailadressen profiloptik@ profiloptik.dk og til PayEx på e-mailadressen profiloptik@ payex.com.

  13.15 Forbrugeren kan klage over Profil Optiks behandling af persondataoplysninger om Forbrugeren til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

  14.  MARKEDSFØRING

  14.1 Forbrugeren modtager kun markedsføringsmateriale fra Profil Optik pr. e-mail, såfremt Forbrugeren har afkrydset feltet på Blanketten om accept hertil.

  14.2 Forbrugeren kan til enhver tid frabede sig at modtage markedsføringsmateriale fra Profil Optik ved meddelelse herom ved fysisk fremmøde hos Profil Optik eller pr. e-mail til Profil Optik på: profiloptik@profiloptik.dk.

  15.  VÆRGENS SAMTYKKE OG HÆFTELSE

  15.1 Såfremt Forbrugeren er under 18 år, kræves det, at Forbrugerens værge ved underskrift på Blanketten giver sit samtykke til, at Forbrugeren må indgå Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

  15.2 Forbrugerens værge accepterer ved sin underskrift af Blanketten at hæfte solidarisk med Forbrugeren for Forbrugerens forpligtelser i henhold til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen.

  16.  KLAGEADGANG

  16.1 Forbrugeren har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Profil Optik. Kontaktoplysninger fremgår af punkt 1.

  16.2 Forbrugeren har også mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, som behandler klager over forbrugerkøb. Se mere på www.forbrug.dk.

  16.3 Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, fører tilsyn med Profil Optiks virksomhed, som hovedsagligt består i at sælge briller med dertil hørende accessorisk virksomhed. Forbrugeren kan også klage til Forbrugerombudsmanden, som behandler klager over god markedsføringsskik. Se mere på www. forbrugerombudsmanden.dk.

  17.  DEFINITIONER

  Amortiseringsplan

  Ved ”Amortiseringsplan” forstås en opgørelse over skyldige beløb, tidspunkter og betingelser for betaling. Amortiseringsplanen indeholder også en specificering af den enkelte tilbagebetalingsydelse, som viser ydelsen i form af størrelsen af afdrag på hovedstol, omkostninger og gebyrer.

  Blanket

  Ved ”Blanket” og ”Blanketten” forstås den blanket, hvor de individuelle betingelser for Profil Optik Lifestyle™-Aftalen fremgår, og som er underskrevet af Forbrugeren.

  Briller

  Ved ”Briller” og ”Brillerne” forstås briller bestående af brillestel med brilleglas af enhver art, som Forbrugeren har købt ved indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik, og som er specificeret på Blanketten.

  Forbrugeren

  Ved ”Forbrugeren” forstås den forbruger, der har underskrevet og indgået Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik.

  Kontantpris

  Ved ”Kontantpris” forstås kontantprisen for Brillerne under Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Kontantprisen fremgår også af Blanketten.

  Kreditkøb

  Ved ”Kreditkøb” forstås den kredittype, som gælder for Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, og som indebærer, at Forbrugeren på kredit køber Briller med inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor af Profil Optik.

  PayEx

  Ved ”PayEx” forstås selskabet PayEx Sverige AB (reg.nr 556735-5671), S:t Hansplan 1, 621 88 Visby, Sverige. PayEx kan kontaktes på: profiloptik@payex.com.

  Profil  Optik

  Ved ”Profil  Optik” forstås Synsam Group Denmark A/S, CVR-nr.

  31058724, Hovedgaden 451 b, 2640 Hedehusene.

  Profil  Optik Lifestyle™-Aftalen

  Ved ”Profil Optik Lifestyle™-Aftalen” forstås den aftale, som er indgået mellem Forbrugeren og Profil Optik vedrørende køb af Briller på kredit samt inkluderede Serviceydelser i henhold til punkt 2 ovenfor. Aftalen består af Profil Optik Lifestyle™-Aftale - Blanket, Profil Optik Lifestyle™ – Generelle Betingelser, Samtykkeerklæringen og den til enhver tid senest underskrevne Udleveringsblanket.

  Profil  Optik Lifestyle™ – Generelle Betingelser

  Ved ”Profil Optik Lifestyle™ – Generelle Betingelser” forstås disse generelle betingelser.

  Samtykkeerklæringen

  Ved ”Samtykkeerklæringen” forstås den erklæring, som Forbrugeren underskriver i forbindelse med indgåelse af Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, hvor Forbrugeren samtykker til udveksling af personoplysninger

  Serviceydelser

  Ved ”Serviceydelser” og ”Serviceydelserne” forstås de ydelser, som Forbrugeren har ret til i henhold til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, og som er beskrevet ovenfor i punkt 2.

  Tilkøb

  Ved ”Tilkøb” forstås Forbrugerens ret til at tilkøbe Briller til Profil Optik Lifestyle™-Aftalen, som er beskrevet ovenfor i punkt 2.4.

  Udleveringsblanket

  Ved ”Udleveringsblanket” og ”Udleveringsblanketten” forstås den blanket, der underskrives af Forbrugeren og Profil Optik som bekræftelse på udlevering af Briller, herunder udlevering, der finder sted som følge af udnyttelse af den 90 dages ombytningsret i henhold til punkt 2.8, udnyttelse af retten til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2, udskiftning af glas i henhold til punkt 2.11 eller erstatning under Uheldsgarantien i henhold til punkt 2.5.

  Udleveringsdagen

  Ved ”Udleveringsdagen” forstås den dag Briller afhentes af Forbrugeren, dog senest 30 dage efter Profil Optik Lifestyle™-Aftalens ikrafttræden. Ved udnyttelse af retten til Årligt bytte i henhold til punkt 2.2 eller ved tilkøb af nye briller anses ”Udleveringsdagen” for den dag, hvor Forbrugeren afhenter de nye Årligt byttede eller tilkøbte Briller. ”Udleveringsdagen” vil dog senest være 30 dage efter ikrafttræden af den nye Profil Optik Lifestyle™-Aftale i tilfælde af Årligt bytte eller tilkøb.

  Uheldsgaranti

  Ved ”Uheldsgaranti” forstås den garanti, som Profil Optik i en periode på 120 dage fra Udleveringsdagen for det oprindelige par Briller stiller overfor Forbrugeren og som indebærer, at Profil Optik gratis reparerer eller erstatter beskadigede brillestel og brilleglas henhold til det i punkt 2.5 ovenfor beskrevne.

  Ydelsen

  Ved ”Ydelsen” forstås den samlede månedlige betaling, som Forbrugeren skal betale til Profil Optik, og som er defineret i punkt 4 ovenfor.

  Ydelsesperioden

  Ved ”Ydelsesperioden” forstås den periode, hvori Forbrugeren er forpligtet til at betale en månedlig Ydelse til Profil Optik.

  ÅOP

  Ved ”ÅOP” forstås de årlige omkostninger i procent, som er forbundet med Profil Optik Lifestyle™-Aftalen for Forbrugeren.

   

  • PROFIL OPTIK FORSIKRING FØR-OG EFTERKØBSINFORMATION


  Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet af forsikringen. For en fuldstændig beskrivelse af forsikringens omfang og begrænsninger henvises til forsikringsvilkårene.

   

   

  OM FORSIKRINGEN

  Solid Insurance har indgået en gruppeforsikringsaftale med Profil Optik om at de, som opfylder samtlige nedenstående betingelser, er omfattet af forsikringsaftalen og dermed har denne forsikring:

  a) Forbrugere, der har underskrevet Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik i den periode gruppeforsikringsaftalen er gældende, og

  b) Forbrugere, der er registreret eller hjemmehørende i Danmark. Forsikring gælder kun for dig som forbruger.

  OMFANG

  I en indledende periode på fire 120 dage fra Udleveringsdagen erstatter forsikringen Briller i tilfælde af tyveri og tab af Briller som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder. Du vil inden for denne periode skulle betale en selvrisiko, som angivet nedenfor. Efter udløbet af den indledende periode på 120 dage vil forsikringen erstatte i tilfælde af tyveri, tab af og skader på Briller, som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder. Efter udløbet af den indledende periode på 120 dage vil Forbrugeren betale en selvrisiko, som angivet nedenfor. Selvrisikoens størrelse afhænger af, om der er tale om en delskade, helskade eller bortkomst.

  Såfremt du har benyttet dig af retten til Årligt bytte eller Tilkøbt Briller i overensstemmelse med Profil Optik Lifestyle™

  • Generelle Betingelser, vil de nye Briller være underlagt de samme forsikringsbetingelser som beskrevet overfor.

  FORSIKRINGSPERIODEN

  Forsikringsperioden betragtes særskilt per Brille og gælder fra Udleveringsdagen og i maksimalt 36 måneder. Forsikringsperioden udløber dog senest den dag, din Profil Optik Lifestyle™-Aftale udløber. Ved forsikringsperiodens udløb udløber forsikringen uden forudgående varsel.

  ERSTATNING

  I tilfælde af skade, som dækkes af forsikringen i henhold til disse vilkår, erstatter Solid Insurance reparationsomkostningerne (såkaldt

  delskade) hos Profil Optik, dog maksimalt op til Brillernes genkøbsværdi på tidspunktet for erstatningskravet. Erstatningen kan ikke overstige den oprindelige forsikringsværdi. Hvis reparationen ikke kan udføres inden for erstatningssummen (såkaldt totalskade), kan tilsvarende Briller fra Profil Optiks sortiment leveres som erstatning,

  i det omfang dette kan gøres inden for den oprindelige forsikringsværdi. Solid og Profil Optik har retten til at afgøre, om en beskadiget Brille skal repareres eller erstattes af en tilsvarende brille, samt retten til at udpege en tilsvarende Brille. 

  Reparation eller udskiftning af Briller må kun ske ved Profil Optik.

  Erstatningen udbetales ikke kontant. I tilfælde af at erstatning ydes i form af en erstatningsbrille i tilfælde af totalskade, gælder forsikringen for erstatningsbrillen.

  VIGTIGE BEGRÆNSNINGER

  Erstatning udbetales ikke ved:

  1. skader eller mangler, der kan erstattes af en uhelds- eller produkt- garanti,
  2. mindre skader, der ikke påvirker Brillernes anvendelighed, såsom ridser eller mærker,
  3. skader ved slid,
  4. skader, der opstår, mens Brillerne er indleveret til 3.part til reparation, behandling, eller rengøring, og Profil Optik eller Solid Insurance ikke har henvist den Forsikrede til 3.parten.

  SELVRISIKO

  Delskade

  Selvrisikoen ved delskade er et beløb svarende til tre (3) gange Ydelsen for de beskadigede Briller, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne op til 1500 DKK. Ved “Ydelsen“ forstås den enkelte betaling pr. måned for den enkelte Brille i følge din Profil Optik Lifestyle™-Aftale.

  Totalskade

  Selvrisikoen ved totalskade er et beløb svarende til seks (6) gange Ydelsen for de beskadigede Briller, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne op til 1500 DKK. Ydelsen har samme betydning som ovenfor.

  Det er alene op til medarbejderne i Profil Optiks butikker at vurdere, om der er tale om en delskade eller totalskade.

  Bortkomst, herunder også tyveri

  Selvrisikoen ved bortkomst og tyveri er et beløb svarende til seks (6) gange Ydelsen for de bortkomne Briller, dog maksimalt 1500 DKK. Ydelsen har samme betydning som ovenfor.

  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  Du skal behandle og holde øje med Brillerne på en normal og agtsom måde. I tilfælde af en uagtsom handling eller uagtsomt opsyn kan erstatningen bortfalde. For eksempel må Brillerne ikke efterlades uden opsyn uden for hjemmet og bør opbevares på en forsvarlig måde. Fabrikantens vejledning, råd og anbefalinger vedrørende brug skal følges.

  VED SKADE

  Krav om erstatning skal sendes eller meddeles til Profil Optik-butikken, hvor du har indgået Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. I tilfælde af erstatning skal du give Profil Optik den information, som Profil Optik eller Solid Insurance kræver for at vurdere erstatningskravet. Du skal også give Profil Optik eller Solid Insurance fuldmagt til at indhente de oplysninger, som Profil Optik eller Solid til en hver tid anser for værende nødvendige at indhente.

  Skadesanmeldelsen skal indeholde:

  a) Din Profil Optik Lifestyle™-Aftale, samt andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skaden.

  For at begrænse tabet, skal skadesanmeldelsen sendes hurtigst muligt. Såfremt Forbrugeren har en anden forsikring der dækker tilsvarende, skal oplysninger om denne forsikring gives i skadesanmeldelsen eller i de oplysninger, der gives til Profil Optik på opfordring.

  BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

  Solid Insurance er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger indenfor rammerne af forsikringen. Vi sikrer, at behandlingen sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende regler. For information om behandling af personoplysninger, se de fuldstændige forsikringsvilkår eller venligst kontakt Solid Insurance på følgende:

  Databeskyttelsesansvarlig

  Solid Insurance

  Telefon: +46 42 38 21 00

  E-mail: DPO@solidab.se

  Adresse: Solid Försäkring, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg

  FULDSTÆNDIGE FORSIKRINGSVILKÅR

  De fuldstændige forsikringsvilkår kan bestilles ved at ringe til Solid Insurance kundeservice på telefon +46 (0) 771 113 113 eller maile till kunder@solidab.se.

  Vilkår findes også på www.profiloptik.dk eller ved at ringe til Profil Optiks kundeservice på telefon 72 10 83 44 eller e-mail: lifestyle@profiloptik.dk

  HVIS IKKE VI KAN BLIVE ENIGE

  Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning eller har andre spørgsmål ved- rørende vores Briller og serviceydelser, beder

  1. dig om at kontakte os. Vi mener, at det er meget vigtigt at høre din mening og følge op på spørgsmål, som du er utilfreds med. Vi er naturligvis parate til at genoverveje en beslutning, hvis f.eks. forudsætningerne for vores beslutning har ændret sig, eller vi har misforstået hinanden.

  Send en skriftlig klage til Solid Insurance, Att. Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige eller via e-mail til klagomal@solidab.se, så behandler vi sagen. Hvis du stadig ikke er tilfreds, har du mulighed for at appellere afgørelsen til Solid Forsikring Nævn.

  Kan du ikke acceptere vores beslutning, har du desuden mulighed for at anke sagen via følgende institutioner:

  Ankenævnet for Forsikring

  Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageformular fås hos Solid, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet.

  Ankenævnet for Forsikring

  Anker Heegårdsgade 2

  1572 København V

  Tlf. +45 33 15 89 00

  Domstolsprøvelse

  Du kan i de fleste tilfælde også få din klage prøvet ved domstolene.

  FORSIKRINGSGIVER

  Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22151, S-250 23 Helsingborg, Sverige Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482

  Kundeservice: +46 771 113 113 E-post: kunder@solidab.se

  Hjemmeside: www.solidab.se

  Solid Insurance er under tilsyn fra finansinspektionen i Sverige.

  HAR DU SPØRGSMÅL

  Gennemlæs din vedlagte forsikringspolice, kontrollér at alting er korrekt, og kontakt os med eventuelle rettelser. Kontrollér især at betalingsvil- kårene stemmer overens med dine ønsker, og kontakt eventuelt vores kundeservice på tlf. +46 771 113 113, hvis du har spørgsmål.

  Postadresse 

  Solid Forsikring

  Postboks 138

  4300 Holbæk

  Besøgs- og leveringsadresse

  Landskronavägen 23

  252 22 Helsingborg

  Sverige

   

  Telefon: 33 32 43 99

  Fax: 70 26 05 96

  E-mail: info@solidab.dk

  Hjemmeside: www.solidab.com

   

  • PROFIL OPTIK FORSIKRING FULDSTÆNDIGE VILKÅR


  Indgår altid ved tegning af Profil  Optik Lifestyle™

   

   

   

   

  1.  DEFINITIONER

  Briller

  Med ”Briller” og ”Brillerne” menes de briller, inklusive brillestel og brilleglas, som omfattet af en Profil Optik Lifestyle™-Aftale indgået med Profil Optik.

  Forbrugeren

  Ved ”Forbrugeren” og ”Forbrugere” forstås den forbruger, der har underskrevet og indgået Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik.

  Forsikringstager

  Med ”Forsikringstager” menes Synsam Group Denmark A/S, CVR-nr. 31058724.

  Den Forsikrede

  Med ”den Forsikrede” menes Forbrugeren, som har indgået Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik, og som opfylder vilkårene for at være omfattet af denne forsikringsaftale.

  Profil  Optik Lifestyle™-Aftalen

  Ved ”Profil Optik Lifestyle™-Aftalen” forstås den aftale, der er indgået mellem Forbrugeren og Profil Optik vedrørende køb af briller på kredit, inklusive serviceydelser, som Profil Optik til enhver tid tilbyder til Forbrugeren i Danmark.

  Profil  Optik

  Ved ”Profil  Optik” menes Synsam Group Denmark A/S, CVR-nr.

  31058724.

  Udleveringsdag

  Med ”Udleveringsdag” menes den dag et par briller hentes af Forbrugeren, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Profil Optik Lifestyle™ - Generelle Betingelser.

  Ydelsen

  Ved ”Ydelsen“ forstås den enkelte betaling pr. måned for den enkelte Brille i følge Forbrugerens Profil Optik Lifestyle™-Aftale.

  2.  HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN

  Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482 (Solid Insurance) har indgået en gruppeforsikringsaftale med Profil Optik om at de, som opfylder samtlige nedenstående betingelser, er omfattet af forsikringsaftalen og dermed har denne forsikring:

  1. Forbrugere, der har underskrevet en Profil Optik Lifestyle™-Aftale med Profil Optik i den periode gruppeforsikringsaftalen er gældende, og
  2. Forbrugere, der er registreret eller hjemmehørende i Danmark.

  Forsikringen gælder for Forbrugere, der opfylder betingelser i punkt a) og b) overfor. Forsikring gælder kun for den Forsikrede Forbruger.

  3.  HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN

  I en indledende periode på 120 dage fra Udleveringsdagen erstatter forsikringen i tilfælde af tyveri, tab af Briller som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder. Forbrugeren vil inden for denne periode skulle betale en selvrisiko som angivet i punkt 7. Efter udløbet af den indledende periode på 120 dage vil forsikringen erstatte i tilfælde af tyveri, tab af og skader på Briller, som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder i forsikringsperioden. Forbrugeren vil efter udløbet af den indledende periode på 120 dage skulle betale en selvrisiko som angivet i punkt 7. Såfremt Forbrugeren har udnyttet sin ret til Årligt bytte, Tilkøb af Briller eller fået udskiftet brilleglas i overensstemmelse med Profil Optik Lifestyle™ - Generelle Betingelsers punkt 2, vil de nye Briller være underlagt de samme forsikringsbetingelser som beskrevet ovenfor.

  Selvrisikoens størrelse afhænger af, om der er tale om en delskade, helskade eller bortkomst og er angivet i punkt 7.

  4.  UNDTAGELSER

  Erstatning udbetales ikke ved:

  1. skader eller mangler, der kan erstattes af en uhelds- eller produktgaranti.
  2. mindre skader, der ikke påvirker Brillernes anvendelighed, såsom ridser eller mærker,
  3. skader ved slid,
  4. skader, der opstår, mens Brillerne er indleveret til 3.part til reparation, behandling, eller rengøring, og Profil Optik eller Solid Insurance ikke har henvist Forsikrede til 3.parten.

  5.  FORSIKRINGSPERIODEN

  Forsikringsperioden betragtes særskilt pr. Brille og gælder fra Udleveringsdagen og i maksimalt 36 måneder. Forsikringsperioden udløber dog senest den dag, Forbrugerens Profil Optik Lifestyle™-Aftale udløber. Ved forsikringsperiodens udløb udløber forsikringen uden forudgående varsel.

  6.  ERSTATNING

  I tilfælde af skade, som dækkes af forsikringen i henhold til disse vilkår, erstatter Solid Insurance reparationsomkostningerne (såkaldt delskade) hos Profil Optik, dog maksimalt op til Brillernes genkøbsværdi på tidspunktet for erstatningskravet. Erstatningen kan ikke overstige den oprindelige forsikringsværdi. Hvis reparationen ikke kan udføres inden for erstatningssummen (såkaldt totalskade), kan tilsvarende Briller fra Profil Optiks sortiment leveres

  som erstatning, i det omfang dette kan gøres inden for den oprindelige forsikringsværdi. Solid Insurance og Profil Optik har retten til at afgøre, om beskadigede Briller skal repareres eller erstattes af tilsvarende Briller, samt retten til at udpege tilsvarende Briller. Reparation eller udskiftning af Brillerne må kun ske af Profil Optik.

  Erstatningen udbetales ikke kontant til den Forsikrede. I tilfælde af at erstatning ydes i form af et par erstatningsbriller i tilfælde af totalskade, gælder forsikringen for erstatningsbrillerne og fortsætter på samme vilkår indtil forsikringsperiodens udløb, men Udleveringsdagen beregnes fra Udleveringsdagen for de oprindelige, beskadigede Briller.

  Reparation af beskadigede Briller kan ikke udføres af andre end Profil Optik. Såfremt reparation af beskadigede Briller udføres uden skaden er rapporteret i henhold til disse vilkår, eller hvis reparationen er udført af et andet værksted end et, som Solid Insurance eller Profil Optik har udpeget, bortfalder retten til erstatning.

  7.  SELVRISIKO

  Delskade

  Selvrisikoen ved delskade er et beløb svarende til tre (3) gange Ydelsen for de beskadigede Briller, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne op til 1500 DKK.

  Totalskade

  Selvrisikoen ved totalskade er et beløb svarende til seks (6) gange Ydelsen for de beskadigede Briller, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne op til 1500 DKK.

  Bortkomst, herunder også tyveri

  Selvrisikoen ved bortkomst og tyveri er et beløb svarende til seks (6) gange Ydelsen for de beskadigede Briller, dog maksimalt 1500 DKK.

  8.  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  Den Forsikrede skal behandle og holde øje med Brillerne på en normal og agtsom måde. I tilfælde af en uagtsom handling eller uagtsomt opsyn kan erstatningen bortfalde. For eksempel må Brillerne ikke efterlades uden opsyn uden for hjemmet og bør opbevares på en forsvarlig måde. Fabrikantens vejledning, råd og anbefalinger vedrørende brug skal følges.

  9.  SKADEDESANMELDELSE

  Krav på erstatning skal sendes eller meddeles til enten Profil Optik- butikken, hvor Forbrugeren har indgået Profil Optik Lifestyle™-

  Aftalen. I tilfælde af erstatning skal den Forsikrede give Profil Optik den information, som Profil Optik eller Solid Insurance kræver for at vurdere erstatningskravet. Den Forsikrede skal også give Profil Optik eller Solid Insurance fuldmagt til at indhente de oplysninger, som Profil Optik eller Solid Insurance til en hver tid anser for værende nødvendige at indhente.

  Skadesanmeldelsen skal indeholde:

  1. Profil  Optik Lifestyle™-Aftale,
  2. andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skaden.

  For at begrænse tabet, skal skadesanmeldelsen sendes hurtigst muligt. Såfremt den Forsikrede har en anden forsikring der dækker tilsvarende, skal oplysninger om denne forsikring gives i skadesanmeldelsen eller i de oplysninger, der gives til Profil Optik på anfordring.

  Skadesanmeldelsen skal behandles senest tredive (30) dage efter, at den forsikrede har oplyst alle informationer.

  10.  OVERDRAGELSE

  Den Forsikrede kan ikke pantsætte eller overdrage forsikringen.

  11.  FRIST FOR AT MELDE FORSIKRINGSTILFÆLDE

  Den Forsikrede mister retten til erstatning, hvis kravet ikke er sket inden for tre (3) år efter, at den Forsikrede havde eller skulle have været opmærksom på, at den Forsikrede havde krav og under alle omstændigheder senest ti (10) år efter forfaldsdagen for kravet.

  12.  FORCE MAJEURE

  Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller foranstaltning truffet af magthaver, der på utilbørlig vis har taget magten, eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen dækker heller ikke skader, som skyldes en myndigheds handlinger.

  13.  DOBBELFORSIKRING

  Hvis den Forsikredes risiko er dækket af en anden forsikring, kan den Forsikrede vælge, hvilket forsikringsselskab den Forsikrede vil rejse krav om erstatning mod. Dog kan den samlede erstatning ikke overstige skaden. I det omfang der udbetales erstatning, overtager Solid Insurance retten til at kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for skaden eller fra anden forsikring.

  14.  LOVVALG

  Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret.

  15.  SOLID INSURANCE BEHANDLING AF PERSON- OPLYSNINGER

  Solid Insurance er dataansvarlig for behandlingen af den Forsikredes person- oplysninger indenfor rammerne for forsikringen. Det betyder, at vi er forpligtet til at sikre, at behandlingen sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende regler.

  16.  INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

  I forbindelse med at Forbrugeren bliver kunde eller viser interesse for at blive kunde hos Solid Insurance, vil Forbrugeren blive bedt om at give Solid Insurance visse personoplysninger om sig selv. Eksempelvis navn, adresse, CPR- nummer, mailadresse, telefonnummer mv. Oplysningerne indhentes normalt direkte fra Forbrugeren, men kan også indhentes fra eksempelvis et andet selskab i samme koncern som Solid Insurance, fra andre samarbejdspartnere eller forsikringsformidlere. Oplysningerne kan også indhentes, suppleres eller opdateres med oplysninger fra offentlige registre eller åbne private registre. Solid Insurance kan også optage telefonsamtaler, gemme korrespondance eller på anden måde dokumentere Forbrugerens interaktion og kommunikation med Solid Insurance.

  16.1 Formål

  Solid Insurance behandler Forbrugerens personoplysninger til de formål, der beskrives nedenfor. Det er behandlinger, der er nødvendige i forhold til de nævnte formål.

  (A) Indgåelse og administration af forsikringsaftalen

  Det primære formål med Solid Insurances behandling af personoplysninger er at indsamle, kontrollere og registrere personoplysningerne inden indgåelse af en forsikringsaftale med Forbrugeren, samt at dokumentere, administrere og opfylde indgåede aftaler. Hvis Forbrugeren ikke indgår en forsikringsaftale med Solid Insurance, opbevares Forbrugerens personoplysninger højest i tre måneder. Hvis Forbrugeren indgår en forsikringsaftale,

  vil personoplysningerne blive opbevaret i forsikringsaftalens løbetid og under en eventuelt efterfølgende udbetalingsperiode, dvs. i den periode, hvor aftalen er gældende eller hvor krav kan gøres gældende.

  (B) Overholdelse af regler og afgørelser

  Solid Insurance må også anvende personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at Solid Insurance kan overholde gældende regler og afgørelser fra myndigheder. Personoplysninger anvendt til dette formål vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende ret.

  Eksempelvis kan personoplysninger blive:

  1. opbevaret for at opfylde kravene i bogføringsloven,
  2. behandlet i forbindelse med rapportering til SKAT, politi, tilsynsmyndigeder mv.

  (C) Markeds – og kundeanalyser

  Personoplysninger behandles også i sammenhæng med markedsanalyser og kundeanalyser, der understøtter markedet og forretningsudvikling for at forbedre Solid Insurance produktsortiment over for Forbrugere, men også for at bekæmpe svig. Oplysningerne behandles også med henblik på beregning af præmier, udarbejdelse af statistikker og forebyggelse af skade.

  Personoplysninger kan også behandles som grundlag for forsikringsrådgivning. Personoplysninger kan endvidere bruges til at sende direkte mails og tilbud til dig. Personoplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  16.2 Behandling af personoplysninger af andre end Solid Insurance

  Behandlinger af personoplysninger kan inden for rammerne af de gældende fortrolighedsregler og de overfor anførte formål foretages af virksomheder i koncernen og af virksomheder, som koncernen samarbejder, med henblik på udførelse af sine ydelser, såsom behandling af forsikringsskader og – krav, risikovurdering, genforsikring og forskellige analyser mv.

  16.3 Tredjelandsoverførsel

  I nogle tilfælde kan Solid Insurance overføre personoplysninger til andre lande uden for EU/EØS (f.eks. tredjelande) og udenlandske organisationer. I så fald vil Solid Insurance træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at Forbrugerens personlige oplysninger håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, der er på samme niveau med beskyttelsen i EU/EØS.

  16.4 FORBRUGERENS RETTIGHEDER

  Forbrugeren har ret til at modtage oplysninger om, hvilke personlige data om Forbrugeren, som behandles af Solid Insurance og har dermed ret til at:

  1. modtage registreringsdokumenter,
  2. anmode om korrektion af ukorrekte eller ufuldstændige person- oplysninger,
  3. anmode om sletning eller begrænsning af behandling af person- oplysninger,
  4. modsætte sig behandling,
  5. dersom Solid Insurance hvis Solid Insurance behandler person- oplysninger efter aftale eller på baggrund af et samtykke, kan Forbrugeren på visse betingelser få en kopi af de personlige oplysninger fra Solid Insurance, som Forbrugeren har givet til Solid Insurance. Forbrugeren har ret til at få disse oplysninger overført direkte til andre administratorer, hvis det er teknisk muligt (data portabilitet)

  Forbrugerens anmodning og/eller indsigelse som angivet ovenfor med hensyn til punkt b-e vil blive vurderet af Solid Insurance i det enkelte tilfælde. Ved en anmodning og/eller indsigelse som overfor, kontakt databeskyttelsesagenten fraSolid Insurance, se kontaktoplysningerne nedenfor.

  16.5 Spærring af direkte markedsføring

  Forbrugeren kan hos Solid Insurance anmode om, at personlige oplysninger ikke bliver anvendt til markedsføringsformål. Meddelelse herom skal gives til Solid kundeservice på telefon +46 771-113 113 eller til kunder@solidab.se.

  16.6 Profilering og behandling baseret på den registeredes interesser

  Forbrugeren har ret til at modsætte sig profilering og behandling af personoply- sninger baseret på Solids Insurance legitime interesse i nogle tilfælde. Profilering refererer til automatisk behandling af personoplysninger, der bruges til at vurdere visse personlige egenskaber hos en fysisk person, især for at analysere eller forudsige f.eks. den fysiske situation, personens præferencer, personens interesser mv. Profilering bruges af Solid Insurance til at foretage kundeanalyser til markedsføringsformål. Forbrugeren har ret til at modsætte sig profilering i tilfælde af, at til markeds- føringsformål.

  16.7 Spørgsmål om behandlingen af personoplysninger

  Postadresse

  Solid Forsikring, Postboks 138, 4300 Holbæk

  Besøgs- og leveringsadresse

  Landskronavägen 23, 252 22 Helsingborg, Sverige

  Telefon: 33 32 43 99

  Fax: 70 26 05 96

  E-mail: info@solidab.dk

  Hjemmeside: www.solidab.com

  For spørgsmål om behandling af personoplysninger, kontakt venligst Solid Insurance på følgende:

  Databeskyttelsesansvarlig, Solid Insurance

  Telefon: +46 42-38 21 00

  E-mail: DPO@Solidab.se

  Adresse: Solid Försäkring Box 22068, SE-250 22 Helsingborg

  Forbrugeren kan også kontakte Datatilsynet med hensyn til klager:

  Datainspektionen

  Box 8114

  104 20 Stockholm

  For mere information om, hvordan Solid Insurance beskæftiger sig med personoplysninger, se Solids Insurance hjemmeside, www.solidab.se.

  17.   HVIS IKKE VI KAN BLIVE ENIGE

  Hvis Forbrugeren ikke er tilfreds med en beslutning eller andre spørgsmål vedrørende vores produkter og serviceydelser, beder vi Forbrugeren om at kontakte os. Vi mener at det er meget vigtigt at høre Forbrugerens mening og følge op på spørgsmål, som Forbrugeren er utilfreds med. Vi er naturligvis parate til at genoverveje en beslutning, hvis f.eks. forudsætninger har ændret sig, eller vi har misforstået hinanden.

  Send en skriftlig klage til Solid Insurance, Att. Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige eller via e-mail til klagomal@solidab.se, så behandler vi sagen. Hvis Forbrugeren stadig ikke er tilfreds, har Forbrugeren mulighed for at appellere afgørelsen til Solid Forsikring Nævn.

  Kan Forbrugeren ikke acceptere vores beslutning, har Forbrugeren desuden mulighed for at anke sagen via følgende institutioner:

  Ankenævnet for Forsikring

  Forbrugeren kan klage til Ankenævnet for Forsikring.

  Klageformular fås hos Solid Insurance, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Forbrugeren skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet.

  Ankenævnet for Forsikring

  Anker Heegårdsgade 2

  1572 København V

  Tlf. +45 33 15 89 00

  Domstolsprøvelse

  Forbrugeren kan i de fleste tilfælde også få sin klage prøvet ved domstolene.

  18.  FORSIKRINGSGIVER

  Solid Försäkringsaktiebolag

  Box 22151

  S-250 23 Helsingborg

  Sverige Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482

  Kundeservice:

  E-post: kunder@solidab.se

  Tlf: +46 771 113 113

  Hjemmeside: www.solidab.se

  Solid Insurance er under tilsyn fra finansinspektionen i Sverige.

  GRUPPEREPRÆSENTANT OG FORSIKRINGSTAGER

  Synsam Group Denmark A/S

  CVR-nummer: 31058724

  E-mail: profiloptik@profiloptik.com

  Hjemmeside: www.profiloptik.dk