Populære søgninger

Almene betingelser Profil optik lifestyle-abonnement

Disse Almene betingelser gælder fra den 25. maj 2018.

1.      Generelt

1.1    Disse almene betingelser gælder for Kundens aftale med Profil Optik Butikker A/S, 31 05 87 24, (nedenstående kaldet “Profil Optik”) med hensyn til Kundens Profil Optik Lifestyle-abonnement.

1.2    Abonnementet forudsætter, at (i) Profil Optik har modtaget Kundens korrekt udfyldte og underskrevne bestilling, (ii) Profil Optik har indhentet en kreditoplysning på Kunden (eller dennes ansvarlige voksne), som Profil Optik har godkendt, at (iii) Profil Optik har underskrevet Kundens bestilling, samt (iv) at Kunden har betalt Startprisen.

2.      Betydning af forekommende begreber

2.1    I disse almene betingelser forekommer der begreber i teksten, som skrives med stort begyndelsesbogstav. Disse begreber har den betydning, der fremgår af nedenstående. Betydningen er den samme, uanset om begrebet skrives i bestemt eller ubestemt form.

         “Abonnementet” betyder den aftale om et Profil Optik Lifestyle-abonnement, der er indgået mellem Kunden og Profil Optik ved underskrivelsen af Kundens Bestilling.

         “Abonnementsbetingelserne” betyder de aftalebetingelser, der gælder for Abonnementet og som fremgår af Bestillingen og nærværende Almene betingelser.

         “Almene betingelser” betyder nærværende Almene betingelser med eventuelle senere ændringer i henhold til det, der er angivet i punkt 17.1 nedenfor.  

         “Bestillingen” betyder den bestillingsblanket, der er underskrevet af Kunden og Profil Optik, med eventuelle senere tillægsbestillinger.

         “Bindingsperiode” betyder en tidsperiode, hvorunder Abonnementet ikke kan opsiges til ophør.  

         “Kunden” betyder den kunde, der har underskrevet Bestillingen.

         “Profil Optik” betyder Profil Optik Butikker A/S, 31 05 87 24, Hovedgaden 451B, 2640 Hedehusene.

         ”Startpris” betyder den samlede omkostning, som Kunden skal betale ved abonnementsaftalens indgåelse således som specificeret i pkt. 10.

         “Udleveringsdag” betyder den dag, et par briller afhentes af Kunden, dog senest tredive dage efter, at Kunden har underskrevet bestillingsblanketten.

3.      Leje af briller og bytteret

3.1    Abonnementet indebærer, at Kunden lejer et valgfrit antal brillepar af Profil Optik. Glas og stel kan vælges frit ud fra det sortiment, der står i Bestillingen. Profil Optik informerer derefter Kunden snarest muligt, når de bestilte briller er klar til afhentning. Brillerne afhentes af Kunden i den Profil Optik-butik, hvor Bestillingen er foretaget. De afhentede briller ejes af Profil Optik og udlejes til kunden under Abonnementet.   

3.2    Hvis Kunden ikke er tilfreds med brillerne, har Kunden ret til at bytte glas og stel i op til 90 dage fra Udleveringsdatoen. Evt. difference i Startpris udbetales enten kontant til Kunden eller efterbetales kontant af Kunden. Et sådan skift kan ske for alle brillepar, dog kan det pågældende par briller kun byttes én gang. Hvis Kunden vælger at bytte et af brilleparrene inden for 90-dages perioden og får et nyt par, gælder bytteretten således ikke for det nye par.

3.3    Kunden har ret til når som helst under Abonnementet at bestille et yderligere valgfrit antal nye briller. 

4.      Ejerret og brugsret

4.1    Alle briller, der er omfattet af Abonnementet, ejes af Profil Optik.  

4.2    Kundens leje af brillerne indebærer, at Kunden har ret til at bruge brillerne til sin normale private brug under Abonnementet. Kunden må ikke overdrage eller udleje brillerne til nogen anden. Når Abonnementet ophører, skal samtlige briller leveres tilbage til Profil Optik. Kunden har dog ret til, når Abonnementet ophører, i stedet at købe et eller flere af parrene ud. Priserne ved et sådant køb fremgår af punkt 14 nedenfor.

4.3    Kunden har ansvaret for brillerne under Abonnementet. Det påhviler Kunden at udvise normal forsigtighed med brillerne. Hvis brillerne går i stykker eller forsvinder, gælder det, der står i punkt 8 og 9 nedenfor. Kunden har dog intet ansvar for normal slitage.

5.      Synsprøve

5.1    Værdien af synsprøver er inkluderet i startprisen. Undersøgelsen kan foregå i en Profil Optik-butik i Danmark efter eget valg.

5.2    Hvis Kunden under Abonnementet oplever, at synet forandres, har Kunden ret til yderligere test af synet uden særskilt betaling.

6.      Ret til fri glasudskiftning ved forandret syn

6.1    Hvis en almindelig eller ekstra synsprøve hos Profil Optik viser, at Kunden har behov for at skifte styrke på glassene, indgår en gratis udskiftning af glas indtil efter 1 år efter udleveringen af et givent par briller. En forudsætning for et sådant glasskift er, at glasudskiftningen sker til glas inden for samme type som de glas, der udskiftes, samt at stellet er af en sådan type og i en sådan stand, at det med en rimelig indsats er muligt for Profil Optik at skifte glas. Ved glasudskiftning efter 1 år fra Udleveringsdagen betaler Kunden 25 % af kontantprisen herfor.

6.2    Et skift af glas inden for samme type i henhold til punkt 6.1 indebærer hverken nogen forlængelse af Bindingsperioden, ændring af månedsgebyret eller, at det aktuelle par brillers udleveringsdag ændres.

7.      Service

7.1    Under Abonnementet giver Profil Optik fri service på brillerne. Fri service indebærer hjælp med justering og rengøring, adgang til rimelig mængde rengøringsprodukter til eget brug og udskiftning af sliddele efter behov. Service omfatter ikke reparationer derudover.

7.2    Hvis brillerne er beskadiget, så de behøver reparation, gælder det, der står i punkt 8 nedenfor.

8.      Hvis brillerne går i stykker

8.1    Hvis brillerne beskadiges i abonnementets løbetid, reparerer Profil Optik brillerne uden omkostninger, hvis skaden skyldes en fabrikationsfejl, og Kunden kan sandsynliggøre, at skaden ikke er sket som følge af grov uagtsomhed eller forsætligt. Ved grov uagtsomhed eller forsætlighed må Kunden betale normal pris for reparationen.

8.2     For hvert par briller gælder en garanti ved hændelig skade eller skader som følge af simpel uagtsomhed i 12 måneder fra den aktuelle udleveringsdag. Garantien indebærer, at Profil Optik gratis reparerer eller bytter stel og/eller glas, hvis brillerne er blevet beskadiget, uden at Kunden har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. For hændelige skader og skader som følge af simpel uagtsomhed påført og anmeldt efter 12 måneder betales 25 % af kontantprisen for reparationen og/eller udskiftningen.

8.3                      En forudsætning for, at Profil Optik påtager sig reparationen i henhold til punkt 8.1 og 8.2 ovenfor, er at brillerne indleveres til Profil Optik, og at Profil Optik vurderer, at skaden er af en sådan karakter, at brillerne kan repareres med normale midler. I modsat fald gælder punkt 9.1. For at undgå uklarhed gælder Profil Optiks forpligtelser i henhold til punkt 8.1 og 8.2 ikke, dersom Abonnementet er ophørt.  

9.      Hvis brillerne bortkommer

9.1    Hvis Kunden mister brillerne, eller hvis brillerne på anden vis bortkommer (for eksempel bliver stjålet) eller ødelægges sådan, at de ikke kan repareres, må Kunden betale erstatning til Profil Optik. Erstatningen udgør et beløb svarende til det beløb, der havde været gældende, hvis brillerne var blevet købt ud af Kunden ved Abonnementets ophør. Beløbet beregnes af Profil Optik per den dag, tabsanmeldelsen indkommer, på den måde der fremgår af punkt 14 nedenfor.

9.2    Kunden har også ret til, hvis brillerne er bortkommet, at få udleveret et par nye briller mod betaling af Startpris, og mod erstatte Profil Optik de bortkomne briller i henhold til punkt 9.1.

9.3    Hvis Kunden ved tab af brillerne vælger ikke at udtage et nyt par briller i henhold til ovenstående, løber Abonnementet videre med uændrede betingelser og månedsgebyr.  

10.    Startpris, månedsgebyr og betaling

10.1 I umiddelbar forbindelse med tegning af Abonnementet, skal Kunden betale en startpris for hvert par briller, der bestilles. Betalingen af startprisen skal ske kontant eller med betalings-/kreditkort i butikkens kasse i forbindelse med bestillingen/tegning af Abonnementet. Hvis Kunden vælger at udvide Abonnementet i henhold til punkt 3.3 ovenfor, pålægges der således et startpris for hvert nyt par briller, der afhentes. Startprisen dækker Profil Optiks udgifter til:

(i)      oprettelse af Abonnementet

(ii)     tilpasning af stel

(iii)    produktion og tilpasning af glas

(iiii)   Synsprøver og andre målinger af syn og øjensundhed

Den månedlige abonnementspris er uændret uanset antallet af udleverede briller.

10.2 Ud over startgebyret skal Kunden under Abonnementet betale det månedsgebyr, der fremgår af Bestillingen. Betaling skal ske til Profil Optik eller den, som Profil Optik anviser.

10.3  Månedsgebyret forfalder til betaling den sidste dag i måneden. Betalingen skal være Profil Optik i hænde senest på forfaldsdatoen. Ved tilmelding til Betalingsservice pålægges ikke betalingsgebyr. Hvis Kunden vælger faktura som betalingsmetode, pålægges der et adviseringsgebyr. Hvis betaling ikke sker til tiden, har Profil Optik ret til at pålægge rykkergebyr, inkassogebyr samt morarente i henhold til den til enhver tid gældende Inkassolov og Rentelov.

10.4  Hvis betaling sker via betalingsservice, gælder samtykkeblankettens betingelser.

10.5  Ved Abonnementets ophør, jfr. pkt. 13 nedenfor, fortsætter Kundens forpligtelse til at betale månedsgebyr uændret indtil Kunden har afleveret eller udkøbt samtlige par briller under Abonnementet. 

11.    Bindingsperiode og opsigelsestid m.m.

11.1 Abonnementet løber fra aftalens indgåelse med en Bindingsperiode på fem måneder regnet fra aftalens indgåelse.

11.2 Efter Bindingsperioden fortsætter Abonnementet med at gælde indtil videre med mulighed for at opsige abonnementet med én måneds varsel til udløbet af en måned.  

11.3  Hvis Kunden vælger at udvide Abonnementet i henhold til punkt 3.3 ovenfor og udtage nye briller, indtræder der en ny bindingsperiode på fem måneder fra udleveringsdagen for hvert nyt par briller, der afhentes.

12.    Opsigelse og udelukkelse

12.1 Kunden kan opsige Abonnmentet skriftigt til den i pkt. 2 angivne adresse. Opsigelse kan alternativt ske telefonisk eller via e-mail til Profil Optiks kundservice. Kontaktoplysninger til kundeservice fremgår af Profil Optiks hjemmeside, www.profiloptik.dk Kunden har endelig mulighed for at opsige  Abonnementet ved personlig henvendelse i en af Profil Optiks butiker i Danmark och der skriftligt bekræfte opsigelsen.  

12.2  Hvis Kunden ikke har betalt et forfaldent månedsgebyr, er Profil Optik ikke forpligtet til at udføre de serviceydelser, der følger med Abonnementet. Under en sådan periode er Kunden ikke fritaget for sin betalingsforpligtelse.                   

12.3 Hvis Kunden trods mindst to rykkere ikke har betalt et forfaldent månedsgebyr og forsinkelsen har varet mere end 30 dage, har Profil Optik ret til at opsige Abonnementet før tiden med umiddelbar virkning. Profil Optik har også ret til at opsige Abonnementet med umiddelbar virkning, hvis Kunden på anden måde i væsentlig grad har overtrådt Abonnementsbetingelserne og ikke har rettet op på dette inden for 30 dage fra skriftlig påtale heraf. Hvis Abonnementet opsiges før tiden af Profil Optik, skal samtlige briller leveres tilbage, og samtlige forfaldne månedsgebyrer, morarenter og gebyrer betales. Profil Optik har derudover ret til erstatning med et beløb svarende til de resterende månedsgebyrer for eventuel resterende Bindingsperiode med fradrag af eventuelle besparelser, som Profil Optik får som følge af Abonnementets ophør. 

12.4 Kunden har ret til at opsige Abonnementet med umiddelbar virkning, hvis Profil Optik i væsentlig grad har overtrådt Abonnementsbetingelserne og ikke har rettet op på dette inden for 30 dage fra skriftlig påtale heraf. Ved en sådan opsigelse har Kunden ret til kompensation for sine direkte dokumenterbare omkostninger.  

12.5  Hvis den Profil Optik-butik, som Kunden har foretaget Bestillingen i, ophører, og der ikke findes anden Profil Optik-butik i Kundens kommune eller i rimelig nærhed, har Kunden ret til, også i Bindingsperioden at opsige Abonnementet før tiden med tre måneders opsigelsestid.   

13.    Ved Abonnementets ophør

13.1 Senest den dag Abonnementet ophører, skal Kunden levere samtlige afhentede briller tilbage, uanset årsagen til ophøret, og uanset om Kunden eller Profil Optik har opsagt Abonnementet. Kunden har dog ret til i stedet at købe et eller flere af brilleparrene ud.

13.2 Returnerede briller skal være i acceptabel stand. Kunden har dog intet ansvar for normal slitage. Returneringen kan ske til en Profil Optik-butik i Danmark efter eget valg. 

13.3  Hvis Kunden vælger at købe et eller flere par briller ud, skal prisen beregnes i henhold til punkt 14 nedenfor. Hvis brillerne er bortkommet eller af anden årsag ikke tilbageleveres rettidigt af Kunden, er Kunden forpligtet til at betale erstatning til Profil Optik med samme beløb, som hvis de ikke returnerede briller var blevet købt ud.

13.4  Hvis Kunden har opsagt Abonnementet til ophør inden for 36 måneder fra den første udleveringsdag, kan Profil Optik nægte Kunden at tegne et nyt brilleabonnement med Profil Optik i op til 12 måneder fra ophøret af det tidligere Abonnement.

14.    Udkøb af briller

14.1 Prisen for briller, der købes ud af Kunden, skal beregnes i henhold til følgende.

(a)    Hvis der er gået mere end 36 måneder siden Udleveringsdagen for det aktuelle par briller, der købes ud, er udkøbsprisen et månedsgebyr.

(b)    Hvis der er gået mindre end 36 måneder siden Udleveringsdagen for det aktuelle par briller, der købes ud, skal udkøbsprisen beregnes efter følgende formel:

- 36 minus det antal måneder, der er gået siden Udleveringsdagen, multipliceret med

         - månedsgebyret, plus

         - et månedsgebyr

(c)    Hvis Kunden, når Abonnementet ophører, køber tre eller flere par briller ud, og der er gået mindre end 36 måneder siden Udleveringsdagen, skal prisen for to af de par, der købes ud, dog beregnes efter (b) ovenfor, og for øvrige par, der købes ud, beregnes efter følgende formel:

- 36 minus det antal måneder, der er gået siden Udleveringsdagen, multipliceret med

         - det halve månedsgebyr, plus

         - et månedsgebyr

14.2  Briller som Kunden køber i henhold til ovenstående, sælges i den stand, hvori de er og forefindes på købstidspunktet, og som i det hele er Kunden bekendt.   

15.    Personoplysninger

15.1  Profil Optik er dataansvarlig for Kundens personoplysninger. Ved sin underskrivelse af Bestillingen er Kunden indforstået med, at de personoplysninger Profil Optik indhenter om Kunden, er nødvendige for at kunne tegne, administrere og opfylde Abonnementet. Personoplysninger, der behandles, omfatter navnlig navn, CPR-nummer, telefonnummer, post-adresse, e-mailadresse, købs- og servicehistorik, andre foranstaltninger inden for Abonnementet samt behov for synskorrektion. Profil Optik behandler og videregiver alene Kundens helbredsoplysninger, hvis Kunden forinden har givet sit udtrykkelige samtykke. Yderligere fremsender Profil Optik alene markedsføringsmateriale, hvis Kunden forinden har givet sit udtrykkelige samtykke, medmindre lovgivningen giver Profil Optik mulighed for, at Kunden kan kontaktes, uden forudgående samtykke. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at kontakte Profil Optik.

15.2  Kundens personoplysninger behandles til følgende formål:

(a)     Til administration og gennemførelse af Abonnementet.

(b)     Til markedsføringsformål omfattende direkte reklame via for eksempel e-mail, SMS eller MMS.

(c)     Til forretnings- og produktudvikling, markeds- og kundeanalyser samt vurdering af serviceydelser og produkter.

(d)     Til individuelle tilbud, kundeservice samt udhentning af afidentificeret kundestatistik.

15.3  Personoplysningerne videregives og behandles af andre virksomheder i Profil Optik-koncernen, virksomheder som koncernen samarbejder med inden- og udenfor EU, underleverandører, betalingsformidlere og myndigheder.

15.4  Kunden har endvidere, i visse tilfælde, ret til at få udleveret de personoplysninger, som Profil Optik har registreret om denne dog med visse lovbestemte undtagelser. Kunden har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af Kundens personoplysninger. Profil Optik vil på Kundens skriftlige anmodning slette eller blokere personoplysninger eller begrænse behandlingen heraf, medmindre Profil Optik er berettiget til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Hvis Kunden anmoder Profil Optik om at ophøre med at behandle personoplysninger, der er nødvendige for at administrere Abonnementet, svarer dette til en opsigelse i overensstemmelse med punkt 12.1 ovenfor.   

15.5 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Profil Optik på profiloptik@profiloptik.dk.

16.    Ansvarlig voksens samtykke og betalingsansvar

16.1  Hvis Kunden er under 18 år, kræves det at Kundens ansvarlige voksne giver sit samtykke til, at Kunden indgår Abonnementet. De ansvarlige voksne skal i sådanne tilfælde underskrive samtykket på Bestillingen.

16.2  Den relevante ansvarlige voksne accepterer ved at underskrive et solidarisk betalingsansvar med Kunden for samtlige betalinger, der skal ske i henhold til Abonnementet.

17.    Ændring og overdragelse

17.1  Profil Optik har ret til ensidigt at ændre disse almene betingelser.  En sådan ændring træder i kraft 30 dage efter at ændringen er publiceret på Profil Optiks hjemmeside (www.profiloptik.dk). For Abonnementer der gælder med Bindingsperiode træder ændringen først i kraft, når Bindingsperioden er ophørt, eller en ny Bindingsperiode er aftalt. Mindre justeringer, eller ændringer som kun indebærer forbedringer for Kunden og ændringer der skyldes nye eller ændrede love, relevante myndigheders ændrede praksis, ændrede skatter eller afgifter eller lignende, træder dog også i kraft for Abonnementer med Bindingsperiode.

17.2  Profil Optik har ret til at overdrage Abonnementet helt eller delvist til et andet selskab i Profil Optiks koncern. Profil Optik kan også overdrage Abonnementet til tredjepart, dersom der findes begrundet anledning til at udgå fra, at en sådan tredjepart kan fuldføre samtlige forpligtelser i henhold til Abonnementet. Profil Optik kan altid overdrage sin ret til betaling under Abonnementet til tredjepart. Ved overdragelse skal Kunden altid informeres.

17.3  Kunden må ikke overdrage Abonnementet til anden uden Profil Optiks forudgående skriftlige samtykke.

18.    Øvrigt

18.1  Hvis Profil Optik forhindres i at fuldføre sine forpligtelser i henhold til Abonnementet på grund af en omstændighed uden for Profil Optiks kontrol (force majeure), skal Profil Optik være fritaget for ansvar i den periode, som forhindringen varer. Hvis forhindringen vedvarer i længere tid end tre måneder, har Kunden ret til med umiddelbar virkning at opsige Abonnementet. Ved en sådan opsigelse skal punkt 15 ovenfor gælde. Kunden har ikke ret til erstatning ved en sådan opsigelse.

18.2  Profil Optiks ansvar under Abonnementet er begrænset til direkte skader som er forårsaget af skødesløshed fra Profil Optiks side. Såvel Profil Optiks som Kundens ansvar er begrænset til et beløb svarende til højst 36 månedsgebyrer ud over pålagte morarenter og gebyrer. Ansvarsbegrænsningerne i dette punkt 19.2 skal ikke gælde, dersom en part har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

18.3  Kundens eventuelle krav over for Profil Optik forårsaget af Abonnementet skal, for at kunne gøres gældende, fremsættes over for Profil Optik senest tre (3) måneder efter at Kunden fik kendskab til eller burde have fået kendskab til sådanne omstændigheder, som ligger til grund for kravet.

19.    Gældende lov og tvister  

19.1  Dansk lov skal være gældende for dette Abonnement.

19.2                    Eventuelle tvister parterne imellem forårsaget af Abonnementet skal i første omgang forsøges løst af parterne selv. Dersom parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten prøves hos Forbrugerklagenævnet, dersom nævnet anser sig som kompetent, og tvisten er egnet til en sådan prøvning. En beslutning truffet af Forbrugerklagenævnet er en anbefaling og ikke bindende for nogen af parterne. I den yderste konsekvens afgøres en tvist ved en almindelig dansk domstol.
___________________________________________________

Disse Almene betingelser gælder fra den 25. maj 2018.