INTEGRITETSPOLITIK


 

Din personlige integritet og beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for Profil Optik. Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse. 

Vores integritetspolitik henvender sig først og fremmest til vores kunder og har til formål at informere dig om, hvilken type information Profil Optik indsamler om dig, og hvordan informa- tionen anvendes. Integritetspolitikken beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan gøre dem gældende. 

Det er vigtigt at du sætter dig ind i og forstår, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du måtte have spørgsmål. 

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? 

Synsam Group Denmark A/S (CVR nr. 31 05 87 24) Hovedgaden 451B, 2640 Hedehusene, er dataansvarlig og dermed ansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet i denne integritetspolitik. 

Hvorfra kommer personoplysningerne om dig? 

De personoplysninger, Profil Optik behandler om dig, stammer fra tre forskellige kilder: 

> Personoplysninger, som du stiller (eller tidligere har stillet) til rådighed for Profil Optik: 

     i) Navn 

     ii) Adresseoplysninger 

     iii) Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) 

     iv) Personnummer 

     v) Helbredsoplysninger 

     vi) Bankkonto (hvis abonnementskunde) 

> Personoplysninger, der opstår som følge af, at du er kunde hos os: 

     i) Helbredsoplysninger inkl. information om bestilte tider til synsundersøgelser 

     ii) Recept på briller/linser 

     iii) Købs-, betalings- og servicehistorik vedr. Profil Optiks tjenester og produkter 

     iv) Kundenummer 

     v) Fakturaoplysninger 

     vi) Kommunikation mellem dig og Profil Optik 

     vii) Visse oplysninger i forbindelse med besøg på vores websted (se Cookiepolicy) 

> Personoplysninger indsamlet fra tredjepart: 

     i) Adresseoplysninger og telefonnumre fra offentlige myndigheder for at sikre, at vi har de                 rigtige adresseoplysninger på dig. 

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger og på hvilket retligt grundlag? 

Vi behandler dine personoplysninger til de formål og baseret på det retlige grundlag, som er anført nedenfor. Oversigten nedenfor kan blive opdateret efterfølgende. Ved væsentlige eller vidtrækkende ændringer underretter vi dig herom på en hensigtsmæssig måde. 

I forbindelse med, at Profil Optik tilbyder sine produkter og tjenester (f.eks. synsundersøgelser og levering af briller), vil Profil Optik i dette tilfælde behandle helbredsoplysninger om dig. Helbredsoplysninger er såkaldte følsomme personoplysninger. Vi behandler dine helbreds- oplysninger under henvisning til, at behandlingen er nødvendig i henhold til patientdataloven. Hvis vi derudover behandler dine helbredsoplysninger, vil vi altid indhente dit samtykke først. 

Vi har brug for dine oplysninger for at kunne levere vores tjenester til dig og opfylde vores aftale med dig eller din arbejdsgiver. Ellers kan vi i visse tilfælde ikke tilbyde dig vores tjenester eller i øvrigt opfylde vores kundeaftaler.  

For at kunne tilbyde kunden synsundersøgelser inkl. tidsbestilling, nødvendig kommunikation som f.eks. indkaldelser m.m. 

Interesseafvejning: Behandlingen er nødvendig, for at Profil Optik kan forfølge sine legitime interesser i at kunne tilbyde kunder synsundersøgelser af øjensundhed, idet vi vurderer, at vores legitime interesser vejer tungere end den registreredes interesser samt grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. 

Retlig forpligtelse: Indsamling af dine personoplysninger er nød- vendig i henhold til patientdataloven (journal- oplysninger). Hvis oplysningerne ikke afgives, kan vi ikke leve op til vores retlige forpligtelse, og vi er derfor nødt til at afvise at udføre en synsundersøgelse på dig. For at kunne tilbyde kunden vores tjenester og varer, inkl. eventuelle betalinger af rater/ fakturering. 

Opfyldelse af aftale: Denne indsamling af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores aftalemæssige forpligtelser. For at kunne tilbyde vores tjenester og produkter til abonnementskunder 

Opfyldelse af aftale: Denne indsamling af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores aftalemæssige forpligtelser med abonnements- kunder. Bogføring af ind-/udbetalinger og andre transaktioner: 

> For at kunne bogføre indbetalinger > For at kunne sende betalingspåmindelser > For at kunne sende sager til inkasso ved gentagne manglende betalinger > For at opfylde kravene i bogføringsloven. 

Opfyldelse af aftale: Denne indsamling af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores aftalemæssige forpligtelser. 

Retlig forpligtelse: Behandling er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven. Kommunikation med henblik på at: 

> Administrere kunderelationen > Forbedre og udvikle Profil Optik tjenester og produkter > Udarbejde statistik > Eller lignende formål. 

Interesseafvejning: Behandlingen er nødvendig, for at Profil Optik kan forfølge sine legitime interesser i at kunne tilbyde kunder de bedst mulige sundhedsydelser, tjenester og produkter, idet vi vurderer, at vores legitime interesser vejer tungere end den registreredes interesser samt grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. 

Kommerciel kommunikation som f.eks. nyhedsbrev, tilbud, invitationer til events og målrettede markedsføringsinitiativer. 

Forudgående specifikt samtykke fra dig. 

Journalføring for at leve op til kravene i patientdataloven. 

Retlig forpligtelse: Behandling er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores retlige forpligtelser i henhold til patientdataloven. For, efter anmodning fra kunden, at kunne sende henvisninger til sundhedsvæsnet med henblik på yderligere medicinsk undersøgelse. 

Retlig forpligtelse: Behandling er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores retlige forpligtelser i henhold til Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournal – BEK nr. 530 af 24/05/2018 For at overvåge Profil Optiks retskrav. Interesseafvejning: 

Behandlingen er nødvendig, for at Profil Optik kan forfølge sine legitime interesser i at overvåge, fastlægge, udøve eller forsvare eventuelle retskrav. For at opfylde vores øvrige retlige forpligtelser i henhold til den for os gældende lovgivning, f.eks., men ikke begrænset til indberetning til skattevæsnet. 

Retlig forpligtelse: Behandlingen er nødvendig, for at vi skal kunne leve op til vores retlige forpligtelser. 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

Vi gemmer kun personoplysningerne så længe, som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål med behandlingen, eller som vi har pligt til at gemme dem i henhold til lovgivningen. 

Profil Optik vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine oplysninger. 

Visse oplysninger skal opbevares i en bestemt tidsperiode for at opfylde de gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale, patientjournaler m.v. Som udgangspunkt vil de personoplysninger, der indgår i din journal, blive opbevaret i op til 10 år efter den sidste registrering i journalen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende f.eks. der verserer en klagesag, tvist eller retssag. 

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører i overensstemmelse med bogføringslovens regler derom. I tilfælde af formueretlige krav, opbevares dine personoplysninger i overensstemmelse med udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist i forældelsesloven. 

Hvilke rettigheder har du? 

Du har følgende rettigheder: 

i) Du har ret til at få information om behandling af dine personoplysninger og i så fald få adgang til personoplysningerne (såkaldt registerudskrift), med yderligere information om behandlingen. 

ii) Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i dine personoplysninger, har du ret til at anmode om berigtigelse af oplysningerne. 

iii) Under visse omstændigheder kan du anmode om, at dine personoplysninger slettes, eller at behandlingen begrænses. 

ii) Når behandling sker på grundlag af interesseafvejning (f.eks. udsendelse af information), har du ret til at gøre indsigelse imod en sådan behandling. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring til dig. 

iv) Hvis du har givet dit samtykke til en vis behandling, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

v) Hvis du anmoder om det, har du også under visse forudsætninger ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil udøve en af dine ovenfor nævnte rettigheder, har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Se vores kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger ukorrekt eller i modstrid med lovgivningen om databeskyttelse, kan du klage til Datatilsynet (se https://www.datatilsynet.dk/). 

Modtagere af personoplysninger 

Dine personoplysninger kan videregives til andre virksomheder og myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til de ovenfor nævnte formål. 

Kategorier af modtagere, som behandler personoplysninger på vegne af Profil Optik (såkaldte databehandlere), er: 

a) Mediebureauer og reklamebureauer, som hjælper os med kommunikation, markedsføring og kundeundersøgelser (kontaktoplysninger og e-mailadresser) 

b) Virksomheder, som tilbyder IT-tjenester - håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-løsninger (personoplysninger gemt i vores IT-miljø) 

c) Leverandører af glas og linser (anonymiserede recepter) 

d) Henvisninger til sundhedsvæsnet (helbredsoplysninger) 

e) Virksomheder, som tilbyder tjenester til databaseoprydning og -vedligeholdelse (f.eks. offentlig adresseopdatering) 

Det kan også ske, at vi deler dine personoplysninger med statslige myndigheder og virk- somheder, som er uafhængige dataansvarlige og har deres eget formål med behandlingen. Det medfører, at Profil Optik ikke har kontrol med, hvordan sådanne personoplysninger bliver behandlet. Disse kategorier af modtagere er: 

a) Statslige myndigheder som f.eks. skattevæsnet, når Profil Optik har retligt forpligtelse til at gøre det; og 

b) Virksomheder som f.eks. banker, betalingsinstitutter, kortbetalingsformidlere og forsikringsselskaber. 

Vi gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine person- oplysninger i forbindelse med sådanne overførsler. 

Hvor bliver mine personoplysninger behandlet? 

Vi tilstræber altid behandling af dine personoplysninger i EU- og EØS-området. Oplysningerne kan imidlertid blive videregivet til virksomheder, som udfører opgaver for os i EU- og EØS- området, for eksempel ved systemmæssig support og vedligeholdelse. 

Hvis vi videregiver oplysningerne til modtagere uden for EU- og EØS-området, gennemfører vi passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder, f.eks. ved indgåelse at standardiserede databeskyttelsesaftaler eller andre 

foranstaltninger i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. Du kan kontakte os, hvis du ønsker at modtage en kopi af sådanne dokumenter. 

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger? 

Hvis du har spørgsmål eller vil udøve en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Profil Optiks databeskyttelsesrådgiver på gdpr.danmark@profiloptik.dk 

Ændringer af denne integritetspolitik 

Denne integritetspolitik bliver ændret løbende. Hvis Profil Optik vurderer, at sådanne ændringer har væsentlig betydning for din integritet, vil vi eventuelt bede dig om at godkende ændringerne fire (4) uger inden deres ikrafttrædelse. 

Den seneste version af integritetspolitikken vil altid være tilgængelig og offentliggjort på profiloptik.dk. 

***