• FØR- OG EFTERKØBSINFORMATION PROFIL OPTIK FORSIKRING


Nedenfor gives en kort beskrivelse af indholdet af forsikringen. For en fuldstændig beskrivelse af forsikringens omfang og begrænsninger henvises til forsikringsvilkårene.

 OM FORSIKRINGEN

Solid Insurance har indgået en gruppeforsikringsaftale med Profil Optik om at de, som opfylder samtlige nedenstående betingelser, er omfattet af forsikringsaftalen og dermed har denne forsikring:

  1. kunder, der har underskrevet Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik i den periode gruppeforsikringsaftalen er gældende, og
  2. kunder, der er registreret eller hjemmehørende i Danmark.Forsikring gælder kun for dig som forbruger.

 OMFANG

I en indledende periode på fire (4) måneder fra Udleveringsdagen kompenserer forsikringen for tyveri og tab af briller som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder. Efter udløbet af den indledende periode på fire (4) måneder vil forsikringen kompenserer for tyveri, tab af og skader på briller, som følge af pludselige og uforudsete ydre begivenheder.

Såfremt du har byttet til nye briller eller udskiftet briller i overens- stemmelse med Profil Optik Lifestyle™ - Generelle Betingelser, vil de nye briller være underlagt de samme forsikringsbetingelser som beskrevet overfor.

 FORSIKRINGSPERIODEN

Forsikringsperioden betragtes særskilt per brille og gælder fra Udleveringsdagen og i maksimalt 36 måneder. Forsikringsperioden udløber dog senest den dag, din Profil Optik Lifestyle™-Aftale udløber. Ved forsikringsperiodens udløb udløber forsikringen uden forudgående varsel.

 ERSTATNING

I tilfælde af skade, som dækkes af forsikringen i henhold til disse vilkår, erstatter Solid Insurance reparationsomkostningerne (såkaldt delskade) hos Profil Optik, dog maksimalt op til brillernes genkøbsværdi på tidspunktet for erstatningskravet. Erstatningen kan ikke overstige den oprindelige forsikringsværdi. Hvis reparationen ikke kan udføres inden for erstatningssummen (såkaldt totalskade), kan det tilsvarende produkt fra Profil Optiks sortiment leveres som erstatning, i det omfang dette kan gøres inden for den oprindelige forsikringsværdi. Solid og Profil Optik har retten til at afgøre, om om en skadet brille skal repareres eller erstattes af et tilsvarende produkt, samt retten til at udpege det tilsvarende produkt. Reparation eller udskiftning af briller må kun ske ved Profil Optik.

Erstatningen udbetales ikke kontant. I tilfælde af at erstatning ydes i form af et erstatningsprodukt i tilfælde af totalskade, gælder forsikringen for erstatningsproduktet.

 VIGTIGE BEGRÆNSNINGER

Kompensation udbetales ikke ved:

  1. skader eller mangler, der kan erstattes af en uhelds- eller produktgaranti,
  2. mindre skader, der ikke påvirker produktets anvendelighed, såsom ridser eller mærker, c) skader ved slid,

d) skader, der opstår, mens produktet er indleveret til 3.part til reparation, behandling, eller rengøring, og Profil Optik eller Solid Insurance ikke har henvist den Forsikrede til 3.parten.

 SELVRISIKO

Delskade
Selvrisikoen ved delskade er et beløb svarende til tre (3) gange ydelsen for det beskadiget produkt, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne op til 1500 DKK. “Ydelsen“ udgører den enkelte betaling pr. måned for den enkelte brille i følge din Profil Optik Lifestyle™-Aftale.

Totalskade
Selvrisikoen ved totalskade er et beløb svarende til seks (6) gange ydelsen for det beskadigede produkt, dog maksimalt 1500 DKK. Ydelsen har samme betydning som ovenfor.

 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Du skal behandle og holde øje med produktet på en normal og agtsom måde. I tilfælde af en uagtsom handling eller uagtsom 

opsyn kan erstatningen bortfalde. For eksempel må produkterne ikke efterlades uden opsyn uden for hjemmet og bør opbevares på en forsvarlig måde. Fabrikantens vejledning, råd og anbefalinger vedrørende brug skal følges.

 VED SKADE

Krav om erstatning skal sendes eller meddeles til Profil Optik-butikken, hvor du har indgået Profil Optik Lifestyle™-Aftalen. I tilfælde af erstatning skal du give Profil Optik den information, som Profil Optik eller Solid Insurance kræver for at vurdere erstatningskravet. Du skal også give Profil Optik eller Solid Insurance fuldmagt til at indhente de oplysninger, som Profil Optik eller Solid til en hver tid anser for værende nødvendige at indhente.

 

 

 

Skadesanmeldelsen skal indeholde:

a) Din Profil Optik Lifestyle™Aftale, samt andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skaden.

For at begrænse tabet, skal skadesanmeldelsen sendes hurtigst muligt. Såfremt Forbrugeren har en anden forsikring der dækker tilsvarende, skal oplysninger om denne forsikring gives i skadesanmeldelsen eller i de oplysninger, der gives til Profil Optik på opfordring.

 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Solid Insurance er dataansvarlig for behandlingen af dine person- oplysninger indenfor rammerne af forsikringen. Vi sikrer, at behandlingen sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende regler. For information om behandling af personoplysninger, se de fuldstændige forsikringsvilkår eller venligst kontakt Solid Insurance på følgende:

Databeskyttelsesansvarlig, Solid Insurance

Telefon: +46 42-38 21 00

E-mail: DPO@Solidab.se

Adresse: Solid Försäkring

Box 22068

SE-250 22 Helsingborg

 FULDSTÆNDIGE FORSIKRINGSVILKÅR

De fuldstændige forsikringsvilkår kan bestilles ved at ringe til Solid Insurance kundeservice på telefon +46 (0) 771 113 113 eller maile till kunder@solidab.se.

Vilkår findes også på www.profiloptik.dk eller ved at ringe til  Profil Optiks kunderservice på telefon 72 10 83 44 eller e-mail:  lifestyle@profiloptik.dk

 HVIS IKKE VI KAN BLIVE ENIGE

Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning eller har andre spørgsmål ved- rørende vores produkter og serviceydelser, beder vi dig om at kontakte os. Vi mener, at det er meget vigtigt at høre din mening og følge op på spørgsmål, som du er utilfreds med. Vi er naturligvis parate til at gen- overveje en beslutning, hvis f.eks. forudsætningerne for vores beslutning har ændret sig, eller vi har misforstået hinanden.

Send en skriftlig klage til Solid Insurance, Att. Klagomålsansvarig, Box 220

68, 250 22 Helsingborg, Sverige eller via e-mail til klagomal@solidab.se, så behandler vi sagen.

VIGTIG INFORMATION OM PROFIL OPTIK LIFESTYLETM

Hvis du stadig ikke er tilfreds, har du mulighed for at appellere afgørelsen til Solid Forsikring Nævn.

Kan du ikke acceptere vores beslutning, har du desuden mulighed for at anke sagen via følgende institutioner:

Ankenævnet for Forsikring
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageformular fås hos Solid, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet. Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V, Tlf. +45 33 15 89 00

Domstolsprøvelse
Du kan i de fleste tilfælde også få din klage prøvet ved domstolene.

 FORSIKRINGSGIVER

Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22151, S-250 23 Helsingborg, Sverige
Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482
Kundeservice: +46 771 113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hjemmeside: www.solidab.se
Solid Insurance er under tilsyn fra finansinspektionen i Sverige.

 GRUPPEREPRÆSENTANT OG FORSIKRINGSTAGER

Profil Optik Butikker A/S, CVR-nummer 31058724

E-mail: customerservice@profiloptik.com Hjemmeside: www.profiloptik.dk

 HAR DU SPØRGSMÅL

Gennemlæs din vedlagte forsikringspolice, kontrollér at alting er korrekt, og kontakt os med eventuelle rettelser. Kontrollér især at betalingsvilkårene stemmer overens med dine ønsker, og kontakt 

eventuelt vores kundeservice på tlf. +46 771 113 113, hvis du har spørgsmål.

 FULDSTÆNDIGE VILKÅR

Postadresse:
Solid Forsikring
Postboks 138
4300 Holbæk

Besøgs- og leveringsadresse:
Ekslingan 8
254 67 Helsingborg
Sverige
Telefon 33 32 43 99
Fax 70 26 05 96
E-mail info@solidab.dk
Hjemmeside www.solidab.com

  • PROFIL OPTIK FORSIKRING
    FULDSTÆNDIGE VILKÅR


Indgår altid ved tegning af Profil Optik Lifestyle™Aftale.

1. DEFINITIONER
 

Kunde
Ved ”Kunde” forstås den forbruger, der har underskrevet og indgået
Profil Optik Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik.

Forsikringstager
Med ”Forsikringstager” menes Profil Optik.

Den Forsikrede
Med ”den Forsikrede” menes Kunden, som har indgået Profil Optik
Lifestyle™-Aftalen med Profil Optik, og som opfylder vilkårene for at
være omfattet af denne forsikringsaftale.

Produkt
Med ”Produkt” menes briller, som er købt hos Profil Optik, til den Forsikrede
indenfor rammerne af en Profil Optik Lifestyle™-Aftale.
Profil Optik Lifestyle™-Aftalen
Ved ”Profil Optik Lifestyle™-Aftalen” forstås den aftale, som er indgået
mellem Kunden og Profil Optik vedrørende køb af briller på kredit,
inklusiv serviceydelser, som Profil Optik til enhver tid tilbyder til Kunden
i Danmark.

Udleveringsdag
Med ”Udleveringsdag” menes den dag et par briller hentes af Kunden, i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende Profil Optik Lifestyle™
- Generelle Betingelser.

2. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN

Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482 (Solid Insurance) har
indgået en gruppeforsikringsaftale med Profil Optik om at de, som
opfylder samtlige nedenstående betingelser, er omfattet af forsikringsaftalen
og dermed har denne forsikring:
a) kunder, der har underskrevet en Profil Optik Lifestyle™-Aftale med
Profil Optik i den periode gruppeforsikringsaftalen er gældende, og
b) kunder, der er registreret eller hjemmehørende i Danmark.
Forsikringen gælder for kunder, der opfylder betingelser i punkt a) og b)
overfor. Forsikring gælder kun for den Forsikrede forbruger.

3. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN

I en indledende periode på fire (4) måneder fra Udleveringsdagen kompenserer forsikringen for tyveri og tab af briller som følge af pludselige
og uforudsete ydre begivenheder. Efter udløbet af den indledende
periode på fire (4) måneder vil forsikringen kompensere for tyveri,
tab af og skader på briller, som følge af pludselige og uforudsete ydre
begivenheder i forsikringsperioden. Såfremt Kunden har byttet til et nyt
Produkt eller udskiftet Produktet i overensstemmelse med Profil Optik
Lifestyle™ - Generelle Betingelser, vil det nye Produkt være underlagt de
samme forsikringsbetingelser som beskrevet ovenfor.

4. UNDTAGELSER

Kompensation udbetales ikke ved:
a) skader eller mangler, der kan erstattes af en uhelds- eller produktgaranti,
b) mindre skader, der ikke påvirker Produktets anvendelighed, såsom
ridser eller mærker,
c) skader ved slid,
d) skader, der opstår, mens produktet er indleveret til 3.part til reparation,
behandling, eller rengøring, og Profil Optik eller Solid Insurance ikke
har henvist Forsikrede til 3.parten.

5. FORSIKRINGSPERIODEN

Forsikringsperioden betragtes særskilt pr. Produkt og gælder fra Udleveringsdagen
og i maksimalt 36 måneder. Forsikringsperioden udløber
dog senest den dag, Kundens Profil Optik Lifestyle™-Aftale udløber.
Ved forsikringsperiodens udløb udløber forsikringen uden forudgående
varsel.

6. ERSTATNING

I tilfælde af skade, som dækkes af forsikringen i henhold til disse vilkår,
erstatter Solid Insurance reparationsomkostningerne (såkaldt delskade)
hos Profil Optik, dog maksimalt op til Produktets genkøbsværdi på
tidspunktet for erstatningskravet. Erstatningen kan ikke overstige
den oprindelige forsikringsværdi. Hvis reparationen ikke kan udføres
inden for erstatningssummen (såkaldt totalskade), kan det tilsvarende
produkt fra Profil Optiks sortiment leveres som erstatning, i det
omfang dette kan gøres inden for den oprindelige forsikringsværdi. Solid
Insurance og Profil Optik har retten til at afgøre, om et skadet produkt
skal repareres eller erstattes af et tilsvarende produkt, samt retten til at
udpege det tilsvarende produkt. Reparation eller udskiftning af Produkt
må kun ske ved Profil Optik.

Erstatningen udbetales ikke kontant til den Forsikrede.
I tilfælde af at erstatning ydes i form af et erstatningsprodukt i
tilfælde af totalskade, gælder forsikringen for erstatningsproduktet
og fortsætter på samme vilkår indtil forsikringsperiodens udløb, men
Udleveringsdagen beregnes fra Udleveringsdagen for det oprindelige,
beskadigede produkt.

Reparation af beskadiget Produkt kan ikke udføres af andre end Profil
Optik. Såfremt reparation af et beskadiget Produkt udføres uden
skaden er rapporteret i henhold til disse vilkår, eller hvis reparationen
er udført af et andet værksted end et, som Solid Insurance eller Profil
Optik har udpeget, bortfalder retten til erstatning.

7. SELVRISIKO

Delvis tab/delskade
Selvrisikoen ved delskade er et beløb svarende til tre (3) gange Ydelsen
for det beskadiget produkt, dog maksimalt et beløb svarende til reparationsomkostningerne
op til 1500 DKK. ” “Ydelsen“ udgører den enkelte
betaling pr. måned for den enkelte brille ifølge kundens Profil Optik
Lifestyle™-Aftale.

Totalskade
Selvrisikoen ved totalskade er et beløb svarende til seks (6) gange Ydelsen
for det beskadigede produkt, dog maksimalt 1500 DKK. Ydelsen har
samme betydning som ovenfor.

8. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Den Forsikrede skal behandle og holde øje med Produktet på en normal
og agtsom måde. I tilfælde af en uagtsom handling eller uagtsom
opsyn kan erstatningen bortfalde. For eksempel må Produkterne ikke
efterlades uden opsyn uden for hjemmet og bør opbevares på en forsvarlig
måde. Fabrikantens vejledning, råd og anbefalinger vedrørende
brug skal følges.

9. SKADEDESANMELDELSE

Krav på erstatning skal sendes eller meddeles til enten Profil Optikbutikken,
hvor Kunden har indgået Profil Optik Lifestyle™-
Aftalen. I tilfælde af erstatning skal den Forsikrede give Profil Optik den
information, som Profil Optik eller Solid Insurance kræver for at vurdere
erstatningskravet. Den Forsikrede skal også give Profil Optik eller Solid
Insurance fuldmagt til at indhente de oplysninger, som Profil Optik
eller Solid Insurance til en hver tid anser for værende nødvendige at
indhente.

Skadesanmeldelsen skal indeholde:
a) Profil Optik Lifestyle™-Aftale,
b) andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere skaden.
For at begrænse tabet, skal skadesanmeldelsen sendes hurtigst muligt.
Såfremt den Forsikrede har en anden forsikring der dækker tilsvarende,
skal oplysninger om denne forsikring gives i skadesanmeldelsen eller i de
oplysninger, der gives til Profil Optik på anfordring.

Skadesanmeldelsen skal behandles senest tredive (30) dage efter, at
den forsikrede har oplyst alle informationer.

 10. OVERDRAGELSE

Den Forsikrede kan ikke pantsætte eller overdrage forsikringen.

 11. FRIST FOR AT MELDE FORSIKRINGSTILFÆLDE

Postadresse:
Solid Forsikring
Postboks 138
4300 Holbæk

Besøgs- og leveringsadresse:
Ekslingan 8
254 67 Helsingborg
Sverige
Telefon 33 32 43 99
Fax 70 26 05 96
E-mail info@solidab.dk
Hjemmeside www.solidab.com

Den Forsikrede mister retten til erstatning, hvis kravet ikke er sket inden
for tre (3) år efter, at den Forsikrede havde eller skulle have været
opmærksom på, at den Forsikrede havde krav og under alle omstændigheder senest ti (10) år efter forfaldsdagen for kravet.

 12. FORCE MAJEURE

Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller
krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller foranstaltning
truffet af magthaver, der på ubehørig vis har taget magten,
eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen dækker heller
ikke skader, som skyldes en myndigheds handlinger.

 13. DOBBELFORSIKRING

Hvis den forsikredes risiko er dækket af en anden forsikring kan den
forsikrede vælge, hvilket forsikringsselskab den forsikrede vil rejse krav
om erstatning mod. Dog kan den samlede erstatning ikke overstige skaden.
I det omfang der udbetales erstatning, overtager Solid Insurance
retten til at kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for skaden eller
fra anden forsikring.

 14. LOVVALG

Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret.

 

 15. SOLID INSURANCE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Solid Insurance er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger
indenfor rammerne for forsikringen. Det betyder, at vi er forpligtet
til at sikre, at behandlingen sker på en sikker måde og i overensstemmelse
med gældende regler.

 16. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med at du bliver kunde eller viser interesse for at blive kunde
hos Solid Insurance, vil du blive bedt om at give Solid Insurance visse
personoplysninger om dig selv. Eksempelvis navn, adresse, CPRnummer,
mailadresse, telefonnummer mv. Oplysningerne indhentes
normalt direkte fra dig, men kan også indhentes fra eksempelvis et
andet selskab i samme koncern som Solid Insurance, fra andre
samarbejdspartnere eller forsikringsformidlere. Oplysningerne kan også
indhentes, suppleres eller opdateres med oplysninger fra offentlige registre
eller åbne private registre. Solid Insurance kan også optage telefonsamtaler,
gemme korrespondance eller på anden måde dokumentere
din interaktion og kommunikation med Solid Insurance.

16.1 FORMÅL
Solid Insurance behandler dine personoplysninger til de formål, der
beskrives nedenfor. Det er behandlinger, der er nødvendige i forhold til
de nævnte formål.
Indgåelse og administration af forsikringsaftalen
Det primære formål med Solid Insurances behandling af personoplysninger
er at indsamle, kontrollere og registrere personoplysningerne
inden indgåelse af en forsikringsaftale med dig som kunde, samt at
dokumentere, administrere og opfylde indgåede aftaler. Hvis du ikke
indgår en forsikringsaftale med Solid Insurance, opbevares dine personoplysninger højest i tre måneder. Hvis du indgår en forsikringsaftale,
vil personoplysningerne blive opbevaret i forsikringsaftalens løbetid og
under en eventuelt efterfølgende udbetalingsperiode, dvs. i den periode,
hvor aftalen er gældende eller hvor krav kan gøres gældende. Overholdelse af regler og afgørelser Solid Insurance må også anvende personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at Solid Insurance kan overholde gældende regler og afgørelser fra myndigheder. Personoplysninger anvendt til dette formål vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende ret.
Eksempelvis kan personoplysninger blive:
(i) opbevaret for at opfylde kravene i bogføringsloven,
(ii) behandlet i forbindelse med rapportering til SKAT, politi,  tilsynsmyndigeder mv.

Markeds – og kundeanalyser
Personoplysninger behandles også i sammenhæng med markedsanalyser
og kundeanalyser, der understøtter markedet og forretningsudvikling
for at forbedre Solid Insurance produktsortiment over for
kunderne, men også for at bekæmpe svig. Oplysningerne behandles
også med henblik på beregning af præmier, udarbejdelse af statistikker
og forebyggelse af skade. Personoplysninger kan også behandles som
grundlag for forsikringsrådgivning. Personoplysninger kan endvidere
bruges til at sende direkte mails og tilbud til dig. Personoplysninger
opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

16.2 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER AF ANDRE END SOLID
INSURANCE
Behandlinger af personoplysninger kan inden for rammerne af de
gældende fortrolighedsregler og de overfor anførte formål foretages af
virksomheder i koncernen og af virksomheder, som koncernen samarbejder,
med henblik på udførelse af sine ydelser, såsom behandling af
forsikringsskader og – krav, risikovurdering, genforsikring og forskellige
analyser mv.

16.3 TREDJELANDSOVERFØRSEL
I nogle tilfælde kan Solid Insurance overføre personoplysninger til andre
lande uden for EU/EØS (f.eks. tredjelande) og udenlandske organisationer.
I så fald vil Solid Insurance træffe rimelige foranstaltninger for
at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert og med et
passende beskyttelsesniveau, der er på samme niveau med beskyttelsen
i EU/EØS.

16.4 DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke personlige data om
dig, som behandles af Solid Insurance og har dermed ret til at:
a) modtage registreringsdokumenter,
b) anmode om korrektion af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger,
c) anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger,
d) modsætte sig behandling,
e) dersom Solid Insurance hvis Solid Insurance behandler personoplysninger
efter aftale eller på baggrund af et samtykke, kan du
på visse betingelser få en kopi af de personlige oplysninger fra Solid
Insurance, som du har givet til Solid Insurance. Du har ret til at få disse
oplysninger overført direkte til andre administratorer, hvis det er teknisk
muligt (data portabilitet)
Din anmodning og/eller indsigelse som angivet ovenfor med hensyn til
punkt b-e vil blive vurderet af Solid Insurance i det enkelte tilfælde. Ved
en anmodning og/eller indsigelse som overfor, kontakt databeskyttelsesagenten
fra Solid Insurance, se kontaktoplysningerne nedenfor.

16.5 SPÆRRING AF DIREKTE MARKEDSFØRING
Du kan hos Solid Insurance anmode om, at dine personlige oplysninger
ikke bliver anvendt til markedsføringsformål. Meddelelse herom skal
gives til Solid kundeservice på telefon +46 771-113 113 eller til
kunder@solidab.se.

16.6 PROFILERING OG BEHANDLING BASERET PÅ DEN REGISTEREDES
INTERESSER
Du har ret til at modsætte dig profilering og behandling af personoplysninger
baseret på Solids Insurance legitime interesse i nogle tilfælde.
Profilering refererer til automatisk behandling af personoplysninger, der
bruges til at vurdere visse personlige egenskaber hos en fysisk person,
især for at analysere eller forudsige f.eks. den fysiske situation, personens
præferencer, personens interesser mv. Profilering bruges af Solid
Insurance til at foretage kundeanalyser til markedsføringsformål. Du har
ret til at modsætte dig profilering i tilfælde af, at til markedsføringsformål.

16.7 SPØRGSMÅL OM BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER
Postadresse: Solid Forsikring, Postboks 138, 4300 Holbæk
Besøgs- og leveringsadresse: Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg, Sverige
Telefon 33 32 43 99 Fax 70 26 05 96 E-mail info@solidab.dk.
Hjemmeside: www.solidab.com

For spørgsmål om behandling af personoplysninger, kontakt venligst
Solid Insurance på følgende:

Databeskyttelsesansvarlig, Solid Insurance
Telefon: +46 42-38 21 00
E-mail: DPO@Solidab.se
Adresse: Solid Försäkring
Box 22068
SE-250 22 Helsingborg

Du kan også kontakte Datatilsynet med hensyn til klager:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

For mere information om, hvordan Solid Insurance beskæftiger sig med
personoplysninger, se Solids Insurance hjemmeside, www.solidab.se.

 17. HVIS IKKE VI KAN BLIVE ENIGE

Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning eller andre spørgsmål
vedrørende vores produkter og serviceydelser, beder vi dig om at kontakte
os. Vi mener at det er meget vigtigt at høre din mening og følge op på
spørgsmål, som du er utilfreds med. Vi er naturligvis parate til at
genoverveje en beslutning, hvis f.eks. forudsætninger har ændret sig,
eller vi har misforstået hinanden.

Send en skriftlig klage til Solid Insurance, Att. Klagomålsansvarig,
Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige eller via e-mail til
klagomal@solidab.se, så behandler vi sagen. Hvis du stadig ikke er
tilfreds, har du mulighed for at appellere afgørelsen til Solid Forsikring
Nævn.

Kan du ikke acceptere vores beslutning, har du desuden mulighed for at
anke sagen via følgende institutioner:

Ankenævnet for Forsikring
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageformular fås hos Solid
Insurance, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal
betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet.
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00

Domstolsprøvelse
Den forsikrede kan i de fleste tilfælde også få sin klage prøvet ved
domstolene.

18. FORSIKRINGSGIVER

Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22151, S-250 23 Helsingborg, Sverige
Svensk selskabsregistreringsnummer: 516401-8482
Kundeservice: +46 771 113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hjemmeside: www.solidab.se

Solid Insurance er under tilsyn fra finansinspektionen i Sverige.

GRUPPEREPRÆSENTANT OG FORSIKRINGSTAGER
Profil Optik Butikker A/S, CVR-nummer 31058724
E-mail: customerservice@profiloptik.com
Hjemmeside: www.profiloptik.dk